Varan har lagts till i varukorgen

Fyra fällda för otillåten upphandling

Energi 23 feb 2012
Domstolarna ser allvarligt på otillåtna direktupphandlingar. Alla fyra myndigheter som hitills har hamnat i domstol har fällts. Montage: Mikael Sjöberg
I de fyra första domarna mot myndigheter som gjort otillåtna direktupphandlingar fälldes samtliga åtalade – Migrationsverket, Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Kustbevakningen. Två av dem ska betala miljoner i upphandlingsskadeavgift.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Sedan 15 juli 2010 kan myndigheter som bryter mot Lagen om offentlig upphandling, LOU, eller Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, straffas med böter – så kallad upphandlingsskadeavgift.

I de fyra första domarna fälldes samtliga tilltalade myndigheter för otillåten direktupphandling.

Migrationsverket fälld för klar överträdelse - ska betala 5,5 miljoner

I Förvaltningsrätten i Linköping dömdes Migrationsverket att betala en upphandlingsskadeavgift på 5, 5 miljoner kronor för otillåten direktupphandling av ombyggnaden av en flyktinganläggning i Åstorp 2011.

Migrationsverket ansåg att ombyggnaden ingick i det hyreskontrakt som tecknats för lokalerna, och därmed skulle vara undantagit från LOU:s bestämmelser.

Konkurrensverket hävdade dock att ombyggnaden var en byggentreprenad eftersom den var så omfattande och att det dessutom var Migrationsverket som bestämde hur ombyggnaden skulle gå till och betalade den. Värdet på avtalet var 69 miljoner kronor.

Och domstolen gick helt på Konkurrensverkets linje. Ombyggnaden var en byggentreprenad och upphandlingen av den skulle ha annonserats. Det var därmed en klar överträdelse.

Sjöfartsverkets tidsbrist godkändes inte...

I Förvaltningsrätten i Jönköping dömdes Sjöfartsverket att betala en upphandlingsskadeavgift på 1,1 miljoner kronor för otillåten direktupphandling.

Sjöfartsverket genomförde förra våren omfattande reparationer av Trollhätte kanal och dess slussar. Upphandlingen vanns av Skanska men överklagades av ett konkurrerande företag till förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket ansåg att handläggningen av överklagandet i domstol tog för lång tid och avbröt då upphandlingen och gjorde i stället en direktupphandling av jobbet från Skanska, med hänsyn till att det var bråttom att få i gång reparationerna.

... men gav lägre böter

Förvaltningsdomstolen i Linköping bedömde redan då att upphandlingen var otillåten, men att den skulle få fortgå med hänsyn till tvingande allmänintresse. Risken var stor att kanalens slussar skulle brista om de inte reparerades snabbt

Det ekonomiska värdet på ett avtal är det viktigaste måttet på hur allvarlig en förseelse anses vara. Därefter prövas om det finns förmildrande eller försvårande omständigheter.

Upprustningen av Trollhätte kanal kostade 36 miljoner kronor och Konkurrensverket hade begärt att Sjöfartsverket skulle betala 1,8 miljoner kronor. Domstolen satte ned avgiften till 1,1 miljoner kronor med hänsyn till att Sjöfartsverket från början hade för avsikt att följa i reglerna men sedan hamnade i tidsnöd.

Förvaltningsrätten påpekar dock att avgiften måste vara tillräckligt hög för att avskräcka myndigheterna från att ha så dålig framförhållning att de hamnar i tidsbrist.

Försvarsmakten och Kustbevakningen

I ett tredje mål dömdes Försvarsmakten att betala 270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift sedan man upphandlat medietjänster utan obligatorisk annonsering eller avrop från ramavtal.

I ett fjärde mål dömdes Kustbevakningen att betala 35 000 kronor i böter för otillåten direktupphandling av radioutrustning. Kustbevakningen har brutit mot upphandlingsreglerna flera gånger tidigare.

Domarna stärker upphandlingsansvariga

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom är nöjd med de tre fällande domarna:

– Det är glädjande att domstolarna så tydligt visat att otillåtna direktupphandlingar inte accepteras, säger han.

Domstolarna har i tre av fyra fall helt följt Konkurrensverkets linje hur upphandlingsskadeavgifterna ska beräknas. Magnus Ehn, processråd på Konkurrensverket, delar dock inte domstolens bedömning i målet mot Sjöfartsverket som fick rabatt på avgiften på grund av/tack vare att de hamnade i tidsbrist.

– Den subventionen anser vi att verket redan fått genom att upphandlingen inte ogiltigförklarades. Men vi tycker också det är bra att domstolen markerar att en upphandlingsskadeavgift aldrig får vara av obetydlig storlek, säger Magnus Ehn, som hoppas att dessa och kommande domar leder till att stärka upphandlingsansvarigas ställning hos myndigheterna.

Det är i dagsläget inte klart om någon av domarna kommer att överklagas.

Fler ärenden väntar

Under året väntas ytterligare ett knappt tiotal ärenden om upphandlingsskadeavgift avgöras i förvaltningsdomstolar runt om i landet. Mest spännande är målet mot Akademiska Hus som anser sig inte behöva följa LOU trots att man är ett helstatligt bolag.

Konkurrensverket har krävt att Akademiska Hus ska betala maximalt bötesbelopp, 10 miljoner kronor. (se separat artikel).

FAKTA Mellan 10 000 och 10 miljoner kronor

  • Det är Konkurrensverket som initierar ärenden om upphandlingsskadeavgift. Ärendena avgörs i domstol.
  • En upphandlingsskadeavgift kan enligt lagen variera mellan 10 000 och 10 miljoner kronor men får inte överstiga 10 procent av det aktuella kontraktsvärdet.
  • Avgiftens storlek beror på hur allvarlig överträdelsen anses vara – ju allvarligare överträdelse desto högre belopp.
Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mellan 10 000 och 10 miljoner kronor

  • Det är Konkurrensverket som initierar ärenden om upphandlingsskadeavgift. Ärendena avgörs i domstol.
  • En upphandlingsskadeavgift kan enligt lagen variera mellan 10 000 och 10 miljoner kronor men får inte överstiga 10 procent av det aktuella kontraktsvärdet.
  • Avgiftens storlek beror på hur allvarlig överträdelsen anses vara – ju allvarligare överträdelse desto högre belopp.
Fördjupningsmaterial