Varan har lagts till i varukorgen
Kolfilterfläktar debatteras i branschen
Bestämmelser 17 dec 2012
Siemens kolfilterfläkt LC958BA90 klarar att ta bort 93 procent av matoset. Foto: Oskar Lürén, Energimyndigheten
Kolfilterfläktar är just nu en ofta förekommande fråga i branschen. Den stora frågan handlar om kolfilterfläktar klarar funktionskraven i BBR.

Produkten är populär att bygga just nu och skäl kan skönjas som att det handlar om ekonomi i de flesta fall, en billigare lösning. Frågan gäller om kolfilterfläktar klarar de funktionskrav som ställs i BBR19. Vi får många frågor kring detta. I frågor ställda från branschen till Boverket ser vi svar från myndigheten där man tolkar att BBR ej godtar kolfilterfläktar, se även tabellen "Myndighetsuttalanden och Byggtjänsts tolkningar".

BBR krav som man refererar till är exempelvis:

  • krav på god uppfångningsförmåga
  • återluftföring
  • brandkrav.

Fläkten och uppfångningen måste vara effektiv och osuppfångning är det mått man använder för att mäta hur effektiv fläkten är. Resultatet anges i procent och kan mätas enligt SS-EN 61591 Elektriska hushållsapparater – Köksfläktar och liknande anordningar – Funktionsprovning.

Energimyndigheten har testat tre modeller

Energimyndighetens Testlab har testat tre modeller av köksfläktar med kolfilter. Testresultaten visar att vilket slags kolfilter fläkten är utrustad med och vart kolfiltret är placerat har betydelse för hur mycket matos den klarar av att ta bort. Två av de testade köksfläktarna klarar av att ta bort mer än 90 procent av matoset:

  • Siemens LC958BA90 - 93 procent
  • Bosch DWB063650S - 95 procent

Den tredje, Siemens LC956BB30S klarar 77 procent av matoset.

Boverket - BBR 19 säger följande

God luftkvalitet i rum och att luft inte får innehålla föroreningar i en koncentration som medför besvärande lukt är grundkrav. Som råd anges att lokal tillfällig nedsmutsning lämpligen tas omhand med punktutsugning, t.ex. köksventilation med forceringsmöjlighet. Vidare anges att frånluft i första hand ska tas från rum med lägre krav på luftkvalitet och att frånluftsflödet i kök ska ta hänsyn till fuktbelastning och förekomst av matos.

Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen. Återluft ska ha god luftkvalitet och besvärande lukt får inte spridas. Återföring av frånluft från kök får inte ske. Rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda för matlagning ska ha möjlighet till forcerad ventilation eller vädring. Vädring ska kunna ske genom ett öppningsbart fönster eller vädringslucka.

Kraven tolkas på olika sätt

Ur detta tolkar vi att om alternativ till forcering är öppningsbart fönster eller vädringslucka måste en produkt/funktion som kolfilterfläkt med god uppfångningsförmåga vara en lösning som klarar BBR-kraven? Fönsterlösningen ses som ett alternativ till forcerad frånluft för uppfyllande av funktionskraven.

Att krav på god uppfångningsförmåga uppfylls av vissa kolfilterfläktar enligt Energimyndigheten underlättar. I tidigare utgåvor av BBR godtogs 75 procent uppfångningsförmåga, det får anses vara god uppfångningsförmåga och god teknisk praxis. Läs mer om det i artikeln "Osuppfångning i kök, vad gäller?". 

Motsatta tolkningar görs av byggnadsinspektörer och OVK-kontrollanter. Frågan är ställd från Byggtjänst till Boverket om tolkningarna inte är fel?

Byggtjänsts tolkning:

  • Byggnadsinspektören kan inte säga nej till kolfilterfläktar i nyproduktion.
  • OVK-kontrollant kan inte underkänna en kolfilterfläkt vid första besiktning.
  • Boverkets svar till branschen haltar mot BBR19?
  • Om Boverkets diarieförda svar gäller borde funktionskraven i kommande BBR20 justeras.

Flera frågor och svar om byggregler finns publicerade på Boverkets webbplats. Idag finns det bara ett generellt svar på om en kolfilterfläkt får installeras i en nybyggd bostad.

Vi följer utvecklingen av frågan.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial