Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Bedömningsverktyg för slamanvändning
Energi 3 dec 2012
Gödsel för skog eller åker? Anläggningsjord, förbränning eller deponi? Hitta bästa användning för ditt slam med hjälp av bedömningsverktyget. Bild:Jenna Rhoades, sxc.hu
Slamproducenter, slamanvändare och myndigheter kan med bedömningsverktyget enklare lägga rätt slam på rätt plats utifrån slammets innehåll, och kraven som ställs för respektive användningsområde.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Slamanvändning är kontroversiellt och långt ifrån alla är positiva till en ökad användning. Men genom att styra rätt slam till rätt plats kan användningen blir effektivare, ge mindre miljöbelastning och lägre kostnader. Samtidigt kan slammet nyttjas som resurs när det är möjligt.

Slam med makronäringsämnen

Bedömningsverktyget och rapporten Rätt slam på rätt plats är ett praktiskt verktyg och en bra vägledning i arbetet med slam. Fokus ligger på slam med substantiellt innehåll av makronäringsämnen.

Slamsorter som behandlas i verktyget och rapporten kommer från avloppsreningsverk, pappers- och massaindustrin och samrötningsanläggningar.

Vad du får – och inte får – göra med slammet

Med hjälp av bedömningsverktyget kan du jämföra ett givet slams egenskaper med lagar och regler samt få svarar på vad du inte får göra med slammet, och vad du möjligen får göra.

Du får också reda på vilka data som saknas om slammet, eller inte uppfyller kraven enligt en viss reglering. Även extra faktorer som inte är med i lagar och regler har identifierats.

De extra faktorerna är:

 • lukt
 • bränsleanalysparametrar
 • patogener
 • främmande kroppar
 • lakbarhet
 • organiska föreningar
 • biocider.

Uppslagsverk för slamintresserade

Rapporten heter Rätt slam på rätt plats och är utgiven av Waste Refinery, som står bakom det fleråriga projektet. Den är skriven av Gunilla Henriksson, Ola Palm, Kent Davidsson, Emelie Ljung och Anna Sager. Projektgruppen har också tagit fram bedömningsverktyget.

Slutrapporten i projektet Rätt slam på rätt plats går igenom:

 • sammansättningen mellan slamsorters innehåll av organiskt material, vattenhalt, växtnäringsinnehåll, metallhalter m.m.
 • hur slamanalyser ska göras
 • bristerna i slamregelverket
 • behov av nationell gödsellagstiftning som skulle harmonisera olika slamsorter och användningsområden.

Beställ bedömningsverktyget

Bedömningsvektyget kan tills vidare beställas av Waste Refinerys kansli via wasterefinery@sp.se

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter