Varan har lagts till i varukorgen
Anmälan vid väsentlig ändring
Lov och tillsyn 14 dec 2012
Nyinstallation av skorsten är normalt anmälningspliktig och kan även vara bygglovpliktig. Foto: Ulf Söderlund.
Att inte anmäla en åtgärd som är anmälningspliktig enligt plan- och byggförordningen kan leda till höga sanktionsavgifter. Boverket har nu gett ut ett allmänt råd som förtydligar när det krävs anmälan för åtgärder som inte är bygglovpliktiga.

Boverkets nya allmänna råd, VÄS 1, förtydligar när en anmälan ska göras till byggnadsnämnden vid en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt för åtgärder som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad. VÄS står för Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Boverket presenterar själva råden som ett nytt allmänt råd om väsentlig ändring av brandskydd.

‒ Boverket har fått många frågor från kommunerna om krav på anmälan inom brandområdet, säger Caroline Bernelius Cronsioe, brandingenjör på Boverket. ‒ Dessutom finns ingen praxis sedan tidigare om tillämpningen av den nytillkomna punkten om sådana ändringar i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet. ‒ Vi beslutade därför att i första hand ta fram allmänna råd för att förtydliga hur dessa frågor bör tolkas, fortsätter Caroline Bernelius Cronsioe. ‒Som titeln antyder kan råden komma att kompletteras med råd inom andra områden.

Sanktioner

De höga sanktionsavgifter som kan drabba den som inte lämnar in en anmälan, från cirka 11 000 kronor och uppåt, gör att Boverket tycker att det rimligt att samhället också har tydliga regler när en anmälan bör göras.

Allmänna råd

Det allmänna rådet har tagits fram för att ge vägledning till kommunernas byggnadsnämnder och enskilda om när det krävs en anmälan till kommunen. Det är uppdelat i två delar:

  • väsentlig ändring av eldstad och rökkanal
  • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.

Eldstad och rökkanal

Boverket har fått erfara att tillämpningen av vad som är väsentlig ändring av eldstad har skilt mellan olika kommuner. Ett exempel på åtgärder där skillnaderna i bedömning varit stora är insättning av insats/kassett i öppen spis och byte av befintliga kaminer.

Av råden framgår att med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal menas sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Det kan vara genom:

  • ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer
  • annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Vägledande exempel ges på anmälningspliktiga åtgärder och på icke anmälningspliktiga åtgärder.

Påverkan på brandskyddet

En ändring av en byggnad som väsentlig påverkar brandskyddet är dels en åtgärd som, om den utförs felaktigt, kan få stora konsekvenser för byggnadens brandskydd, dels en åtgärd som innebär att man förändrar eller ta bort delar av befintligt brandskydd.

I form av allmänna råd ges konkreta exempel på åtgärder som är anmälningspliktiga respektive åtgärder som inte är anmälningspliktiga.

Mer information

För att förtydliga innebörden i VÄS 1 har Boverket även gett ut en vägledning, Boverket Informerar 2012:7 om nya regler om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Det, liksom VÄS 1, kan laddas hem från Boverkets webbplats.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial