Varan har lagts till i varukorgen

Nya krav på energideklaration

Energi 13 aug 2012
I maj 2010 trädde det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda i kraft. Det svenska regelverketanpassas nu genom ändringar i lag, förordning och föreskrifter.
Sedan den 1 juli 2012 gäller ändrade bestämmelser för energideklarationer. Förändringarna i lagen innebär bland annat att energideklarationen ska kunna visas upp och även överlämnas vid försäljning och uthyrning.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

Förändringarna i lagen om energideklaration är en följd av omarbetningen av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

Dessutom har ansvariga myndigheter sett ett behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer som nu inneburit en del ändringar i lagstiftningen.

Gäller från 1 juli 2012

Den 1 juli 2012 trädde lagändringarna i kraft. I huvudsak innebär ändringarna att:

 • Energideklarationen ska kunna visas upp och även överlämnas till köpare respektive ny nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning. Om det finns en energideklaration när en byggnad eller en del av en byggnad bjuds ut till försäljning eller uthyrning ska byggnadens energiprestanda anges vid annonsering i kommersiella medier (tidningar och webbsidor). Energideklarationen ska även visas upp för intresserade nyttjanderättshavare eller för en spekulant på en byggnad. Deklarationen ska överlämnas till varje ny ägare eller nyttjanderättshavare.
 • Energideklarationen ska, liksom tidigare, visas upp i entrén vilket gäller för alla typer av byggnader. Dock ej för småhus.
 • Den tidigare benämningen specialbyggnader försvinner. Nu ska alla byggnader som har en total användbar golvarea på minst 500 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ha en energideklaration.
 • Besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras med vissa undantag.

Tidigare gjorda energideklarationer

De byggnadsägare som redan gjort en energideklaration får använda den för att uppfylla de ändrade bestämmelserna som trädde i kraft från 1 juli 2012.

Ny förordning

Förordningen om energideklaration av byggnader har också ändrats. Den ändrade förordningen gäller sedan 8 juli 2012.

Huvudnyheterna i förordningen är:

 • Tillsynen flyttas från kommunerna till Boverket den 8 juli 2012. Detta innebär bland annat att Boverket kommer att ansvara för tillsyn över att energideklarationerna upprättas, visas och överlämnas.
 • Boverket kommer att hålla energideklarationens sammanfattning offentlig på Boverkets webbplats. Medborgare kan bland annat hämta information om en energideklaration är upprättad och om den är det, uppgift om byggnadens energiprestanda och energiklass.
 • Boverket får meddela föreskrifter om besiktning av byggnad och eventuellt undantag från krav på besiktning
 • Boverket får meddela föreskrifter om utredning av alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen om energideklaration av byggnader.

Boverkets tillsyn

Boverket kommer framförallt att bedriva sin tillsyn genom att utföra kontroller i energideklarationsregistret. Boverket tar även emot information, klagomål med mera som kan ge anledning till att ett tillsynsärende startas.

Ny BED-föreskrift

I den nya föreskriften om energideklaration av byggnader, BFS 2012:XX BED 5, finns en del förändringar:

 • Klassning enligt SS 24300:2-2011 är nu det som styr hur resultatet av energideklarationen visas. Vid annonsering ska energiklass visas med en hussymbol, med rätt bokstav och i färg motsvarande energiklassen.
 • En hel del förtydliganden som tidigare publicerats i regelsamlingen för energideklaration för byggnader finns nu i föreskriften. Exempelvis hur man ska kunna avgöra om en industribyggnad omfattas av krav på energideklaration eller inte. Likadant för ett fritidshus.
 • Precisering av total användbar area = Atemp.
 • Besiktningskravet är nu preciserat med när och i vilken omfattning samt hur energiexperten kan resonera kring uppdraget för att göra rätt.
 • I 4a§ ges möjlighet till undantag från krav på besiktning om byggnaden uppfyller energihushållningskrav i BBR.
 • §§ 9-11 har upphävts, om besiktning och upprättande av protokoll för luftkonditioneringssystem > 12 kW
 • 18§ säger dessutom att undantag från 23 § i lagen om energideklaration av byggnader, om byggnaden är mindre än 1000 m2. Detta ska gälla under en övergångstid på ett år, medan Boverket tar fram föreskrifter som ska ge bättre vägledning till den här paragrafen.

Ackrediteringskravet kvar

Den väntade förändringen som slopade ackrediteringskravet för företag som arbetar med att upprätta energideklarationer finns dock inte med.

§§12-13 är kvar, oförändrade, vilket innebär att företagens oberoendeställning fortfarande bestyrks genom ackreditering hos Swedac och att minst en person i arbetsledande ställning måste vara certifierad med behörighet motsvarande nivån på energideklarationer som ska upprättas. 

Boverket och Regeringskansliet ska inleda en dialog under hösten 2012, för att undersöka hur man ska gå till väga, när övergångsregler ska börja gälla och hur de reglerna ska vara formulerade. 1 juli 2014 var det datum som föreslogs för att slopa kravet på ackreditering, så tid finns.

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet Kyla Värme Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter