Varan har lagts till i varukorgen

Här har KA självständig roll

Energi 15 aug 2012
Boverket har gett ut allmänna råd om kontrollansvariges självständiga ställning. Foto: Stig Emilsson
I den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj i fjol, angavs att den kontrollansvarige skulle ha en självständig ställning. Nu har Boverket gett ut allmänna råd som klarlägger vad det innebär.

Den kontrollansvarige (KA) ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Det är ett av kraven på kontrollansvariga i plan- och bygglagens, PBLs, tionde kapitel, nionde pargraf.

Det råder viss osäkerhet i branschen om vad som avses med självständig ställning och i förarbetena till plan- och bygglagen ges inte någon tydlig vägledning. Boverket har nu gett ut allmänna råd som ska klarlägga vad det innebär.

Självständighet

I de allmänna råden, BFS 2012:8 KAAR 1, skriver Boverket att den kontrollansvarige inte bör vara nära släkt med de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras. Med nära släkt avses:

  • make/maka
  • sambo
  • förälder
  • barn
  • syskon.

Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte heller arbeta inom samma företag. Den kontrollansvarige kan däremot vara byggherre eller anställd hos byggherren, förutsatt att dessa inte själv utför de åtgärder som ska kontrolleras.

Projektören kan vara kontrollansvarig. Boverket skriver i konsekvensutredningen att det till och med kan vara en fördel om projektören är KA, eftersom denne är insatt i projektet och vet vilka punkter som behöver kontrolleras.

I de fall byggherren, dennes anställde eller projektören är kontrollansvarig gäller att denne inte får vara släkt med eller arbeta i samma företag som den som utför det arbete som ska kontrolleras.

Förändringar från remissen

I förhållande till förslagen i Boverkets remiss, som föregick beslutet om allmänna råd, har skrivningen om släktskap och anställning tillkommit i de fall byggherre, dennes anställd eller projektör är kontrollansvarig. Vi skrev om remissen i BygginfoPM 3-2012.

Boverket har även gett ut ett ”Boverket Informerar” med nummer 2012:2 som ytterligare förtydligar de allmänna råden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Produktion Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial