Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterade miljökriterier för byggande
Juridik 17 apr 2012
Miljöstyrningsrådets kriterier är ett bra stöd när miljökrav ska ställas vid upphandling. Foto: Ulf Söderlund
Miljöstyrningsrådet har uppdaterat kriterierna för miljöanpassad upphandling av Byggentreprenader och byggkonsulter. Aktuella versioner är daterade 2012-03-07.

Syftet med Miljöstyrningsrådets kriterier för miljöanpassad upphandling är att hjälpa upphandlaren att se vilka typer av krav som är lämpliga att ställa vid upphandling av nybyggnad och ombyggnad av flerbostadshus eller lokaler.

Alla krav ska vara tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra samt vara verifierbara/mätbara.

Kriterierna på byggområdet omfattar bland annat:

 • materialval och materialhantering
 • byggavfall
 • termiskt inneklimat och ventilation
 • fuktsäkerhet
 • magnetiska fält.

Nya versioner

Aktuella versioner av upphandlingskriterierna på byggområdet är:

 • nybyggnad av flerbostadshus, Version 1.2
 • nybyggnad av lokaler, Version 1.1
 • ombyggnad flerbostadshus, Version 1.1
 • ombyggnad av lokaler, Version 1.1.

Samtliga nya versioner är daterade 2012-03-07.

Experter från Byggandets kretsloppsråd, SISAB, Peab, Akademiska hus, Borlänge kommun och Viedekke AB har deltagit i arbetet med de uppdaterade kriterierna.

Förändringar

Samtliga kriterier har uppdaterats beträffande:

 • justering och uppdateringar av hänvisningar och referenser
 • omklassning av de flesta obligatoriska krav till kontraktsvillkor
 • språkliga redigeringar för anpassning till upphandlingssituationen
 • mottagare av de ställda kontraktsvillkoren och kraven har lagts till eller preciserats där detta varit otydligt (vem riktar sig kraven/villkoren till?)
 • tillägg av att information avseende att datum för när villkor och krav skall vara uppfyllda av entreprenören/konsulten bör vara med i ett förfrågningsunderlag
 • preciseringar av vissa krav
 • tillägg av saknade förkortningar samt förtydliganden och ytterligare hänvisningar i bilaga 1
 • mer information i bilaga 2
 • förtydliganden av figur i bilaga 3
 • två nya bilagor
  • bilaga 6 Nivåer på energikrav i miljöcertifieringar
  • bilaga 7 Verifiering av kem-tekniska krav.

I kriterierna för nybyggnad av lokaler och för ombyggnad av lokaler har en hänvisning till BELOK införts för energikrav.

Ytterligare uppdateringar

För att nå upp till de energimål som är satta för år 2019 och 2050 måste dock kravnivån höjas ytterligare. Miljöstyrningsrådet räknar därför med att kriteriedokumenten kommer att revideras ytterligare under 2012.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling Renoveringar Vatten och avlopp Arkitektur Styr och övervakning Miljö Produktion
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter