Varan har lagts till i varukorgen

Så dyrt är det att inte följa PBL

Energi 25 apr 2012
Många belopp anges per kvadratmeter bruttoarea eller sanktionsarea.
Det kan kosta 11 000 kronor att installera en braskamin utan att ha gjort bygganmälan och över 300 000 kronor att inreda ett stort garage till gym utan bygglov. I dag är det många som på ett smärtsamt sätt har fått insikt i hur PBLs byggsanktionsavgift slår.

Från den 2 maj 2011 gäller en ny Plan- och bygglag. En av nyheterna var att de tre tidigare sanktionsmöjligheterna, byggnadsavgift, särskild avgift och tilläggsavgift, ersattes med en byggsanktionsavgift. Den nya sanktionsavgiften är hög, kan bli upp till 2,2 miljoner kronor vid en överträdelse. Byggnadsnämnden måste dessutom ta ut avgiften, även om överträdelse inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Vissa möjligheter till undantag finns dock.

Storleken på sanktionsavgiften regleras i nionde kapitlet i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). Där anges avgiftens storlek i prisbasbelopp, som räknas om varje år.

Startbesked och slutbesked

Att man kan få betala en avgift om man bygger utan bygglov känner de flesta till. Något som många missar är de nya reglerna i PBL som innebär att en åtgärd inte får påbörjas före startbesked och att ett byggnadsverk inte får tas i bruk innan byggnadsnämnden gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften är lika stor för bägge överträdelserna och beroende av byggnadens storlek. Omräknat till årets basbelopp på 44 000 kronor är byggsanktionsavgiften:

 • 22 000 kronor upp till 150 kvadratmeters bruttoarea
 • 44 000 kronor mellan 150 och 300 kvadratmeter bruttoarea
 • 44 000 kronor plus 1 100 kronor per kvadratmeter sanktionsarea för byggnad över 300 kvadratmeters bruttoarea. (För en byggnad på 301 kvadratmeter innebär det 358 600 kronor.)

Anmälan

Något som många missar är att anmäla åtgärder som inte kräver lov, till exempel installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader eller vatten och avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Görs inte anmälan i dessa fall är byggsanktionsavgiften cirka 11 000 kronor.

Utan bygglov

Att bygga nytt, bygga till eller göra en bygglovpliktig ändring utan bygglov leder till byggsanktionsavgift, olika stor beroende på åtgärd och krav i planbestämmelser. Generellt gäller när man bygger nytt utan bygglov:

 • ett en- eller tvåbostadshus – 44 000 kronor med ett tillägg av 1 100 kronor per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea
 • en komplementbyggnad som är större än 15 kvadratmeter – 15 400 kronor med ett tillägg av 1 100 kronor per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea
 • en byggnad som är högst 15 kvadratmeter – 11 000 kronor
 • en annan byggnad än en- och tvåbostadshus och komplementbyggnad – 154 000 kronor med ett tillägg av 1 100 kronor per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Övriga åtgärder

Övriga åtgärder som kan ge byggsanktionsavgift är:

 • otillåten användning av motordrivna anordningar i byggnadsverk (88 000 kronor)
 • sätta upp skyltar och ljusanordningar utan lov (5 400 – 33 000 kronor)
 • riva utan lov (beroende på vad man river och storleken på det som rivs)
 • utföra lovpliktig markåtgärd utan lov (22 000 – 55 000 kronor)

Dubblerad avgift

Om inte orsaken till överträdelsen åtgärdas kan en ny avgift tas ut med det dubbla beloppet. Detsamma gäller om den avgiftsskyldige ännu en gång gör sig skyldig till en motsvarande överträdelse inom två år från det tidigare beslutet om byggsanktionsavgift. Fortfarande gäller taket på 50 prisbasbelopp.

FAKTA Sanktionsarea

Med sanktionsarea avses i plan- och byggförordningen den area som i fråga om:

1. en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter

2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Sanktionsarea

Med sanktionsarea avses i plan- och byggförordningen den area som i fråga om:

1. en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter

2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.