Varan har lagts till i varukorgen

Lagen om exploateringssamverkan upphör

Lov och tillsyn 19 apr 2012
Riksdagen har beslutat att lagen om exploateringssamverkan ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

Lagen om exploateringssamverkan har bara tillämpats vid ett fåtal tillfällen sedan dess tillkomst. Domstolarna har, vad man vet, inte tillämpat den sedan 1996.

Lagen bedöms inte heller ha något användningsområde framöver och fyller inte heller i övrigt någon funktion.

Som ett steg i regeringens arbete med att förenkla reglerna inom plan- och byggområdet har regeringen därför, i proposition 2011/12:54, föreslagit att lagen ska upphävas. Torsdag den 12 april sa riksdagen ja till regeringens förslag.

Följdändringar

Beslutet att upphäva lagen om exploateringssamverkan medför även att de bestämmelser som rör exploateringssamverkan som finns i följande lagar tas bort:

  • fastighetsbildningslagen (1970:988)
  • lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
  • anläggningslagen (1973:1149)
  • lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
  • lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
  • lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
  • plan- och bygglagen (2010:900).
Riksdagen har beslutat att lagen om exploateringssamverkan ska upphävas. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Lagens syfte

Lagen om exploateringssamverkan (1987:11) trädde i kraft den 1 juli 1987, samtidigt med plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Syftet med lagen var att skapa en möjlighet för fastighetsägare inom ett område att tillsammans vidta åtgärder för att ställa i ordning mark för ny bebyggelse eller förtätning eller andra förbättringar i redan bebyggda områden, oberoende av den befintliga fastighetsindelningen. Lagen skulle även underlätta fördelningen mellan fastighetsägarna av den ökning av markvärdet som en ny eller ändrad detaljplan kan medföra.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Riksdagen har beslutat att lagen om exploateringssamverkan ska upphävas. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Lagens syfte

Lagen om exploateringssamverkan (1987:11) trädde i kraft den 1 juli 1987, samtidigt med plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Syftet med lagen var att skapa en möjlighet för fastighetsägare inom ett område att tillsammans vidta åtgärder för att ställa i ordning mark för ny bebyggelse eller förtätning eller andra förbättringar i redan bebyggda områden, oberoende av den befintliga fastighetsindelningen. Lagen skulle även underlätta fördelningen mellan fastighetsägarna av den ökning av markvärdet som en ny eller ändrad detaljplan kan medföra.