Varan har lagts till i varukorgen
Glaskontor nådde inte energimål
Energi 11 apr 2012
Målet var att bygga ett energieffektivt kontor med stora glaspartier i fasaden. Resultatet vid uppföljningen av byggnadens energiprestanda visar hur svårt det är att förutse brukarnas beteende och hur stor påverkan det har på energianvändningen.
Energimålen för WSP:s glaskontor i Malmö har inte nått de förväntade nivåerna. Lägre närvarograd än beräknat och ett byte från roterande värmeväxlare till batterivärmeväxlare förklarar varför energiprestanda är nästan dubbelt så hög som planerat. I gengäld är brukarna nöjda med inomhusmiljön.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

WSP:s glaskontor i World Trade Center Malmö har enorma glaspartier. En fråga när huset byggdes var om det skulle gå att få det energieffektivt.

WSP använde sina egna forskningsresultat från tidigare arbeten med inglasade kontorsbyggnader när kontoret i Malmö utformades.

Halverade mängden glas

Från början var tanken att fasaderna skulle bestå av 100 procent glas. En närmare analys med simulering av inomhusklimat och dagsljus samt efterföljande diskussion gjorde att målet sänktes till max 50 procent glasytor i fasaden.

Analysen visade att man skulle kunna bygga en glasad kontorsbyggnad lika energieffektiv som en traditionell kontorsbyggnad, men att man måste ta hänsyn till årstidsvariationerna. Risken för övertemperaturer inomhus under sommartid och kallras vintertid kräver en del eftertanke.

Kriterier för byggnaden

För projektet prioriterade man att:

  • använda den ökade tillgången på dagsljus på ett effektivt sätt för att minska elanvändningen för belysning och ge en bra ljuskomfort i byggnaden.
  • garantera god termisk komfort.
  • eftersträva låga U-värden i tak, väggar, glas och golv.
  • minimera effekten av köldbryggor.
  • uppnå en energiprestanda på totalt 103 kWh/m2, år för fastigheten, inklusive verksamhetsel, varav 56 kWh/m2, år för värme, kyla och fastighetsenergi och 47 kWh/m2, år för verksamheter i byggnaden.

Resultat och specifikation

Byggnaden stod klar 2007 och omfattar 8 574 m2 Atemp, exklusive garage. Byggnaden värms med fjärrvärme och kyls med frikyla. Kyla spetsas med kompressorkylmaskiner.

WSP valde en fasad med dubbelglas till femvåningsbyggnaden i Malmö. Kaviteten i fasaden ventileras naturligt med utomhusluft genom öppningar i toppen och i botten.

För att optimera solskuggningen monterades rörliga enheter som ger möjlighet att rikta om dagsljuset. Den dubbla glasfasaden skyddar även den rörliga solskuggningen mot starka vindar, snö och regn. Till detta finns även frånvarostyrd, eleffektiv belysning och behovsstyrd ventilation.

För låg närvarograd

I projektet ingick att följa upp energianvändningen. WSP konstaterar att energimålen inte har uppnåtts. En av anledningarna kan vara att närvarograden är lägre än beräknat. Den normalårskorrigerade uppmätta energianvändningen var för 2010, 120 kWh/m2, år där 38 kWh/ m2, år är verksamhetsel.

Stora delar av byggnaden hyrs av WSP vars konsulter ofta är ute hos kunder under dagarna. Det förklarar delvis den lägre närvarograden.

– Det skulle behövts fler undersökningar om närvarograden i kontor inför projekteringen så att vi hade haft jämförelsesiffror, säger Åke Blomsterberg som är en av WSP:s specialister på energieffektiva kontorsbyggnader.

En annan orsak till den högre energianvändningen är att återvinningsenheten i ventilationen byttes från roterande värmeväxlare till batterivärmeväxlare. Värmeväxlaren byttes för att ge plats för en kylmaskin som behövs för att täcka upp för den period frikylan inte kan leverera tillräckligt.

Men då sänktes verkningsgraden på återvinningen från 75 procent till 45 procent.

Inneklimat godkänns i enkäter

Inneklimatenkäter har använts för att undersöka hur brukarna upplever miljön i byggnaden.

En arbetsplatsenkät, med svar från 75 procent av de tillfrågade, visar att det finns synpunkter på den termiska komforten, i synnerhet på vintern. Däremot är klagomålen kring luftkvaliteten i princip noll.

Enligt enkäterna verkar brukarna nöjda med inneklimatet. Hyresgästerna har lämnat få klagomål. Mätningar visar att innetemperaturen hålls konstant året om.

När det gäller ljudmiljön är klagomålen på ventilationen få, endast sex procent av de tillfrågade besväras ofta av ljud av ventilationen, trots att ventilationen är behovsstyrd.

Ljuskomforten upplevs av brukarna som likvärdig den på deras gamla arbetsplats, ett gott betyg för en glasbyggnad.

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter