Varan har lagts till i varukorgen
Ett år med nya PBL: Brist på handläggare och KA
Bestämmelser 23 apr 2012
För få certifierade kontrollansvariga kan orsaka problem för byggandet nästa år. Foto: Ulf Söderlund
Det kommer att behövas många fler kontrollansvariga och kommunerna behöver anställa fler handläggare. Det konstaterar Boverket när de på regeringens uppdrag följt upp arbetet med den nya plan- och bygglagen.

Det har snart gått ett år sedan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft. Den skulle upplevas som en ”enklare plan- och bygglag”, med kort handläggningstid för bygglov samtidigt som kontrollen av byggandet skulle skärpas.

Boverket har följt upp hur lagen fungerat hittills och redovisar resultatet i rapporten "Plan- och bygglagen i praktiken 2011 – spaningar visar på utmaningar och möjligheter".

Boverket har framförallt fokuserat på fem frågor, vilka redovisas i rapporten:

  • En enklare plan- och bygglag?
  • Kommunerna vill och behöver anställa fler
  • Fler kontrollansvariga behövs
  • Detaljplanering med skiftande kvalitet
  • Översiktsplaneringen spelar olika roll.

Förutom att i rapporten beskriva hur lagen har fungerat lämnar Boverket även förslag på åtgärder till förbättring.

En enklare plan- och bygglag

En av de förenklingar i nya plan- och bygglagen som Boverket tittat speciellt på är handläggningstiden för lov och förhandsbesked. Handläggningstiden skulle bli maximalt 10 veckor, något som många kommuner har svårt att klara av.

Av de kommuner som har lämnat uppgift till Boverket är det 40 procent som klarat av högst tio veckors handläggningstid. Mindre än sju procent av kommunerna klarar inte att hålla lagkravet i mer än hälften av sina ärenden.

Förslag till åtgärder

För att minska problemen föreslår Boverket att reglerna om administrativa rutiner för bland annat expediering och kungörelse ses över och förenklas.

Behov av mer resurser

Både länsstyrelser och kommuner uppger att de har behov av mer resurser. Ökad arbetsbelastning i och med nya PBL i kombination med tidigare nedskärningar och pågående generationsväxling gör att det råder stor brist på kompetens inom plan- och byggområdet.

Förslag till åtgärder

Boverket har redan ett uppdrag av regeringen att analysera kommunernas kompetensbehov inom plan- och byggområdet. Det ska redovisas den 31 oktober 2012.

Fler kontrollansvariga behövs

Den 1 januari 2013 upphör övergångsbestämmelsen som i vissa fall gör det möjligt att utse en icke certifierad kontrollansvarig. I dag finns 1 100 certifierade kontrollansvariga registrerade i Boverkets databas.

Boverket bedömer att det behövs cirka 8 000 kontrollansvariga för att täcka behovet. Redan i ansökan om lov ska förslag på kontrollansvariga lämnas. I bygglovsbeslutet ska det dessutom anges vem som ska vara kontrollansvarig. Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå kan landets byggnadsnämnder inte fatta beslut om bygglov. Det skulle innebära stora problem för branschen.

Förslag till åtgärder

För att minska problemen håller Boverket på att ta fram förslag till allmänna råd om vad självständig ställning för kontrollansvarig kan innebära.

Detaljplanering med skiftande kvalitet

Enligt flera länsstyrelser tycks kommunernas kunskap om detaljplanering minska. Det visar sig bland annat i att det blir allt vanligare med:

  • planbestämmelser utan stöd i plan- och bygglagen
  • otydliga planbestämmelser
  • detaljplaner som inte går att genomföra.

Förslag till åtgärder

Boverket föreslår att länsstyrelsens ansvar utvidgas till att också omfatta en kontroll av om de beslutade planbestämmelserna har stöd i plan- och bygglagen.

Översiktsplaneringen spelar olika roll

Den nya plan- och bygglagen skulle förtydliga kommunernas skyldighet att hålla sin översiktsplan aktuell. Det är dock endast en tiondel av kommunerna som följer PBL-kravet om att översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod.

Förslag till åtgärder

Boverket anser att det behövs vägledning om hur aktualitetsprövningen bör hanteras.

Övriga frågor

Bland övriga frågor är det definitionerna för byggnadshöjd och våning som ställer till huvudbry. Begreppen upplevs otydliga och är svårtolkade.

Förslag till åtgärder

Boverket tycker att regeringen bör ge verket ett uppdrag att se över och vid behov föreslå nya och förändrade definitioner av begreppen byggnadshöjd, våning och källare.

Underlag

Boverket har bland annat hämtat underlag till sin rapport från länsstyrelsernas svar på Boverkets årliga plan- och byggenkät samt länsstyrelsernas återrapporteringskrav inom PBL-området till regeringen.

Rapporten bygger även på erfarenhetsutbyten och uppföljning från Boverkets övriga verksamhet inom plan- och byggområdet.

Beställ eller ladda ner rapporten

Rapporten kan beställas för 100 kronor + moms från Svensk Byggtjänsts webbokhandel. Den kan även laddas ner i pdf-format.

Boverket har följt upp hur plan- och bygglagen fungerat under lagens första år.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Boverket har följt upp hur plan- och bygglagen fungerat under lagens första år.