Varan har lagts till i varukorgen
Allt om hållbara träbalkonger
Konstruktion 3 apr 2012
Träbalkonger har blivit allt vanligare på flerbostadshus. Foto: Karin Sandberg
Träbalkonger har länge förknippats med småhus. På 1990-talet har sådana balkonger blivit allt vanligare i flerbostadshus sedan vi börjat bygga högre med trästomme. SPs handbok Träbalkonger ger vägledning både vid nyproduktion och vid ombyggnad.

SPs handbok Träbalkonger är framtagen för dem som arbetar professionellt med att utforma hållbara och funktionella träbalkonger.

Boken behandlar både öppna och inglasade balkonger vid nyproduktion och ombyggnad. Även loftgångar behandlas, men för dessa gäller lite speciella krav.

Hållbarhet

Mycket fokus ligger vid hållbarhet och säkerhet. I boken ges vägledning vid val av trämaterial, träskyddsbehandling mot röta, och olika typer av ytbehandling.

Bärande delar som är svåra att byta ut eller där säkerhetskraven är stora bör vara impregnerade i klass NTR/A eller NTR/AB.

Balkongen bör även utformas med konstruktivt träskydd. Det innebär bland annat att:

 • avleda regnvatten
 • underlätta snabb uttorkning
 • skydda träet från fukt
 • skydda ändträ och knutpunkter
 • ge åtkomst för underhåll.

Även val av ytbehandling kan påverka fuktskyddet. I en tabell redovisas olika ytbehandlingars egenskaper.

Hantering och montage

Vikten av att prefabricerade balkonger och material till platsbyggda balkonger hanteras och lagras på rätt sätt poängteras. Stolpar, reglar med mera ska lagras:

 • väderskyddat under tak eller presenning
 • uppallat från marken.

Materialet ska inte lagras varmt inomhus. Då kan det torka ut och bli skevt.

Ur säkerhetssynpunkt och för att få ett bra resultat är det viktigt att det finns montageritningar både för prefabricerade balkonger och för platsbyggda balkonger. Prefabricerade balkonger bör även vara förberedda för montage, beroende på hur det är tänkt att ske. Även när balkonger byggs på plats kan lyftanordningar behövas.

Konstruktionsutformning

Det finns en mängd olika varianter på träbalkonger. I boken har man delat upp dem i två huvudtyper, balkonger med och utan egen grundläggning. Balkonger med egen grundläggning ger konstruktioner utan köldbryggor eller tätningsproblem.

Däremot kan det uppkomma rörelser mellan hus och balkong som i värsta fall kan leda till att balkongen börjar luta in mot huset. Inspända balkongbjälklag, med genomgående bjälkar kan ge upphov till köldbryggor. Genom att hänga balkongbjälklaget på ytterväggen är det lättare att minimera köldbryggorna.

I avsnittet om konstruktionsutformning beskrivs bland annat brandskydd, konstruktivt träskydd och dimensionering.

Bjälklag

Två huvudtyper av balkongbjälklag behandlas, bjälklag med träbjälkar och bjälklag med träplatta. För bjälklag med träbjälkar är det viktigast att skydd bjälkarna från fukt.

Bjälklag med hel träplatta måste skyddas i sin helhet med ett vattentätt skikt av exempelvis plåt, papp, gummiduk eller olika typer av beläggningar.

En relativt ny konstruktion är de så kallade kompositbalkongerna som levereras färdiga med ett inbyggt tätskikt. Balkongen består av en korslimmad träplatta innesluten i ett lager glasfiberarmerad polyesterplast.

Balkongräcke

Balkongräcket är väldigt viktigt för utseendet, inte bara balkongens utan hela fasadens. Räckets viktigaste uppgift är dock att se till att ingen faller ner från balkongen.

Det finns därför krav i Boverkets byggregler på hållfasthet och på vilka minimimått ett räcke ska ha. Räcken till en träbalkong kan göras i de flesta material, trä, aluminium, stål och glas, samt kombinationer av dessa.

Underhåll

Det finns inga krav på att en fastighetsägare ska inspektera sina balkonger. En regelbunden tillsyn, varje eller vart annat år, kan dock ge en indikation om behovet av underhåll eller om det finns en skada.

I boken ges rekommendationer om vad som bör ingå i en översiktlig tillsyn och i en mer noggrann inspektion.

Det bör finnas underhålls- och skötselanvisningar för alla balkonger. Att regelbundet underhålla balkongen och åtgärda brister ger lång livslängd till låga kostnader.

Beställ

Handboken Träbalkonger kan beställas från Svensk Byggtjänsts webbutik för 250 kronor + moms.

SPs handbok om träbalkonger.
FAKTA Mer kunskap om trä utomhus

I handboksserien om utomhuskonstruktioner i trä ingår även:

 • Träfasader
 • Trädäck, altaner och räcken
 • Trästolpar, skärmar och staket
 • Träbroar.

Dessutom finns guider för projektering, materialtillverkning, montage, underhåll med checklistor för:

 • Träfasader – SP-INFO 2008:69
 • Trädäck och altaner – SP-INFO 2009:64
 • Träräcken utomhus – SP-INFO 2010:75
 • Träskärmar – SP-INFO 2011:50 (Kommer inom kort).
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Underhåll Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

SPs handbok om träbalkonger.
FAKTA Mer kunskap om trä utomhus

I handboksserien om utomhuskonstruktioner i trä ingår även:

 • Träfasader
 • Trädäck, altaner och räcken
 • Trästolpar, skärmar och staket
 • Träbroar.

Dessutom finns guider för projektering, materialtillverkning, montage, underhåll med checklistor för:

 • Träfasader – SP-INFO 2008:69
 • Trädäck och altaner – SP-INFO 2009:64
 • Träräcken utomhus – SP-INFO 2010:75
 • Träskärmar – SP-INFO 2011:50 (Kommer inom kort).
Fördjupningsmaterial