Varan har lagts till i varukorgen

Skärpta krav i nya avfallsregler

Energi 2 sep 2011
I höst vägleder Naturvårdsverket tillsynsmyndigheterna i de nya kraven vid transport av farligt avfall, reglerna kring restprodukter och så kallade end-of-wastekriterier. Nya föreskifter kommer efter årsskiftet. Bild: Bygginfo
Fler transportörer av farligt avfall omfattas av tillståndsplikt när gränserna skärps i den nya avfallsförordning. Tydligare definitioner berör mäklare och tillsynsmyndigheter.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Flest frågor får Naturvårdsverket om de nya mängdgränserna för transport av farligt avfall, och tillståndsplikten för transport av farligt avfall. Förordningen har blivit mer omfattande än när frågan var ute på remiss.

Farligt avfall – mindre mängdgränser och snabbare tillståndsplikt

Resultaten av de politiska besluten är bland annat tuffare krav kring transport av farligt avfall.

– En av förändringarna är att kravet på tillstånd vid transport av farligt avfall har sänkts och tillstånd krävs nu om man under ett år transporterar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall. Andelen mindre företag som nu kommer över gränsen för tillståndsplikt ökar, och det innebär en mer omfattande process för att de ska kunna få transportera sitt farliga avfall.

– Vi har fått en förändrad föreskriftsrätt när det gäller tillstånds- och anmälningsplikt för transport av avfall och vi ska titta på vad vi kan göra för att underlätta för kommuner och företag utan att det medför negativa miljökonsekvenser.

Tydligare definitioner för tillsyn och mäklare

Både Länsstyrelser och kommuner berörs i sitt tillsynsarbete av ändringar i miljöbalken som handlar om definitioner. Tanken är att definitionerna ska göra lagstiftningen tydligare. Även mäklare av avfall berörs av en ny definition, men också av en ny anmälningsplikt.

 • Det har kommit en definition av vad som menas med mäklare och handlare av avfall. Denna verksamhet är numera anmälningspliktig.
 • Länsstyrelser och kommuner har nytta av de nya definitionerna av vad som krävs för att en restprodukt ska anses vara en biprodukt och inte ett avfall. Villkoren som ska vara uppfyllda kommer från avfallsdirektivet och bygger på domar från EU-domstolen.

– Ett stycke om när avfall kan upphöra att vara avfall så kallade ”end-of-waste”-specifika kriterier tas fram för olika avfallsströmmar, säger Henrik Sandström.

Nya föreskrifter vid årsskiftet

– Det pågår ett arbete med att se över våra föreskrifter och vi räknar med att vara färdiga vid årsskiftet.

 • Verksamheter som är anmälningspliktiga enligt tidigare lagstiftning och blir tillståndspliktiga enligt den nya lagstiftningen ska söka tillstånd senast 9 augusti 2012.
 • Verksamheter som enligt tidigare lagstiftning inte var anmälningspliktiga men har blivit det enligt den nya lagstiftningen ska anmäla det senast den 9 augusti 2012.

Nationell avfallsplan styr arbetet

I Sverige pågår arbetet med en nationell avfallsplan samt ett program för att förebygga avfall som kommer att färdigställas runt årsskiftet 2011/2012.

– Den kräver mycket samarbete, och tanken bakom den behöver kommuniceras på många olika sätt. Att Avfall Sverige i sin vision har nollavfall som mål är underbart att se. Den drivkraften borde finnas hos många fler.

Byggbranschen kan förebygga sitt avfall genom bättre logistikplanering och fokus på avfallsfrågan. Ett exempel är bygget av Nya Karolinska som har ett program för att minimera uppkomsten av avfall.

 

FAKTA Nya avfallsförordningen i korthet:

 • Nya definitioner och nya bestämmelser om biprodukt samt när avfall upphör att vara avfall införda
 • Mängdgränserna för transport av farligt avfall är ändrade
 • Naturvårdsverket har fått ansvar att besluta om en nationell avfallsplan och ett program för förebyggande av avfall.
FAKTA Direktiv och lagar som ändras

 • Europaparlamentet och rådet beslutade under hösten 2008 om ett nytt avfallsdirektiv (2008/98/EG).
 • Ersätter tre gamla direktiv; ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall, direktiv (91/689/EEG) om farligt avfall och direktiv (75/439) om spillolja.
 • Reglerna infördes i svensk lagstiftning under sommaren 2011, Förändringar i miljöbalkens 15 kapitel trädde i kraft den 10 juli, Ny avfallsförordning trädde i kraft den 9 augusti.
FAKTA Avfallshierarkin

Avfallshierarkin ska styra prioriteringsordningen för lagstiftning och politik på avfallsområdet:

 1. Förebyggande
 2. Återanvändning
 3. Materialåtervinning
 4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
 5. Bortskaffande

Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö Transportsystem Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Nya avfallsförordningen i korthet:

 • Nya definitioner och nya bestämmelser om biprodukt samt när avfall upphör att vara avfall införda
 • Mängdgränserna för transport av farligt avfall är ändrade
 • Naturvårdsverket har fått ansvar att besluta om en nationell avfallsplan och ett program för förebyggande av avfall.
FAKTA Direktiv och lagar som ändras

 • Europaparlamentet och rådet beslutade under hösten 2008 om ett nytt avfallsdirektiv (2008/98/EG).
 • Ersätter tre gamla direktiv; ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall, direktiv (91/689/EEG) om farligt avfall och direktiv (75/439) om spillolja.
 • Reglerna infördes i svensk lagstiftning under sommaren 2011, Förändringar i miljöbalkens 15 kapitel trädde i kraft den 10 juli, Ny avfallsförordning trädde i kraft den 9 augusti.
FAKTA Avfallshierarkin

Avfallshierarkin ska styra prioriteringsordningen för lagstiftning och politik på avfallsområdet:

 1. Förebyggande
 2. Återanvändning
 3. Materialåtervinning
 4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
 5. Bortskaffande

Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.