Varan har lagts till i varukorgen
Beteckna och förkorta rätt
Energi 9 sep 2011
T för träd och GC för gång- och cykelbana. Det är två exempel på nya förkortningar i den reviderade standarden. Foto: Anders Wester.
SIS har reviderat standarden SS 32202:2 011 Byggritningar – Beteckningar och förkortningar. Ändringarna sedan förra utgåvan är många.

En förutsättning för bra byggdokumentation är att använda väldefinierade beteckningar och förkortningar.

Då kan standard SS 32202:2 011 Byggritningar - Beteckningar och förkortningar vara ett bra hjälpmedel. Den publicerades nyligen av SIS och ersätter utgåva 1 från 1992.

Många nyheter

Standarden anger definitioner av beteckningar och vissa vanliga förkortningar samt storheter som används på byggritningar och därtill hörande handlingar.

En jämförelse mellan utgåva 1 och utgåva 2 visar att det är rätt många ändringar. Det har tillkommit en mängd nya beteckningar och förkortningar samtidigt som en del har utelämnats. Det har även gjorts ändringar, förtydliganden och några justeringar i dispositionen.

Nytt, ändrat och bortaget

Bland nya beteckningar och förkortningar finns till exempel:

 • AK – akustikprojektör
 • F – förvaltare
 • H – hissprojektör
 • T – träd
 • B – buske
 • AG – armerat grus
 • FZE – elförzinkad
 • VAC – vakuum
 • N – nödljusarmatur

Några beteckningar och förkortningar har ändrats som till exempel:

 • C – cykelbana som blev ändrad till GC gång- och cykelbana
 • FK – frånluftskanal blev ändrad till F – frånluftskanal.

Beteckningar och förkortningar som tagits bort är bland annat:

 • BD - branddörr
 • H - högskåp
 • KT - kanal vid tak
 • KR - köldmediebehållare
 • RL - röklucka
 • SA - styranordning

Några termer och beteckningar har ersatts, som till exempel BS brandspjäll blev BBGS brand- och brandgasspjäll.

Ska hindra förväxling

Några liknande förkortningar har ändrats för att förhindra förväxling mellan beteckningar. Till exempel har tillkommit förkortning SHG för shuntgrupp och ersatte tidigare SG som tidigare används även för synglas.

Tvärtom har också några beteckningar fått liknande förkortningar, som till exempel ÖD betyder både överluftsdon och även ögondusch.

En del förkortningar förekommer under flera rubriker som till exempel TS torkskåp och TT torktumlare finns både under 2.2.2 Utrymmen m.m. i bostäder och även under 2.3.3 Apparater m.m.

Vad gäller ändringar i dispositionen så har det tillkommit några nya underrubriker som till exempel 2.2.3.1 Överbyggnader och 2.2.5.3 Ytbehandling.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Styr och övervakning Värme Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter