Varan har lagts till i varukorgen

Skärpta krav på energideklaration

Energi 13 okt 2011
Yogesh Kumar från Fastighetsägarna var en av talarna på det välbesökta remisseminariet om ändringar i energideklarationslagen.
Enligt Boverkets statistik har var femte byggnad som energideklarerats inte besiktigats. Dessutom finns ett behov av att förtydliga vad som menas med kostnadseffektivitet i regelverket för energideklarationer.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

Enligt Per Högström, tjänsteman på Näringsdepartementet, drar sig många energiexperter för att lämna åtgärdsförslag med energideklarationen. Experterna är rädda att förslagen kan tolkas som garanterat lönsamma.

En viss skärpning av kraven på de hårt kritiserade energideklarationerna kan väntas som följd av det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda. Den första promemorian av två anger en del förslag på ändringar i lagen om energideklarationer. Förslagen presenterades av Per Högström, tjänsteman på Näringsdepartementet, på ett remisseminarium arrangerat av IQ Samhällsbyggnad.

Ny lagtext ändrar krav på besiktning

Så här lyder ett förslag på ny lagtext i promemorian:

”Innan en energideklaration upprättas för en befintlig byggnad ska byggnadens ägare se till att byggnaden besiktigas på plats. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om besiktning och om undantag från kravet på sådan besiktning.”

Ändringsförslag i korthet

Andra ändringar som presenteras i Näringsdepartementets promemoria är:

  • Energideklarationer ska kunna utföras på småhus av certifierade experter utan krav på ackreditering av företaget som anlitar experten. Alla energiexperter som utför besiktning av byggnader vid energideklaration ska dock vara certifierade.
  • Krav på informationen om energiprestanda baserat på informationen i energideklarationen ska finnas i annonser vid försäljning eller uthyrning av hus eller lägenhet
  • Tillsynsmyndigheterna ska kunna använda energideklarationsregistret för tillsyn, i stället för den fysiska kontroll av att den så kallade "Lappen i trappen" sitter uppe i alla fastigheter.
  • Paragraf 23 i lagen om energideklarationer - Analyser av alternativa energiförsörjningssystem - ska tas fram för alla nya byggnader. I dagens krav finns en gräns att kravet endast gäller byggnader över 1 000 m².
  • Den kommunala klimat- och energirådgivningens uppdrag ska utvidgas till att omfatta energieffektivisering av luftkonditioneringssystem. Det är ett uppdrag som blir ett tillägg till den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK), som under 2007 ändrades och energieffektiviseringsåtgärder fördes in i OVK-protokollet.

Direktivet träder i kraft 2012

Det reviderade byggnadsdirektivet trädde i kraft i maj 2010 och ska vara infört i svensk lag senast den 9 juli 2012. Regeringen kommer troligen att lägga en proposition till riksdagen i mars nästa år. Den promemoria om energideklarationer som nu är ute på remiss, kan ses som ett utkast till lagförslaget.

Remisstiden går ut den 25 november.

Fördjupningsmaterial

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet Kyla Värme Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial