Varan har lagts till i varukorgen
De hjälper dig med upphandlingen
Juridik 2 nov 2011
Kammarkollegiet är myndigheten som kan hjälp till vid offentliga upphandlingar. Både myndigheter och leverantörer kan få svar från deras upphandlingsstöd att få på frågor om offentlig upphandling.

Kammarkollegiet har i uppdrag av regeringen att underlätta upphandlingsprocessen för både upphandlare och leverantörer samt att främja utvecklingen av elektronisk upphandling.

Syftet med upphandlingsstödet är att det ska bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling.

– Vår främsta kanal för att nå ut med vårt stöd är vår hemsida där vi bland annat publicerar våra vägledningar som rör olika ämnen inom offentlig upphandling, säger Agneeta Anderson, chef för Kammarkollegiets upphandlingsstöd .

Inga upphandlingskonsulter

På hemsidan finns också regelverk samt branschvillkor och standardavtal med mera. Kammarkollegiet svarar också på frågor från leverantörer och upphandlande myndigheter via telefon och e-post.

– Alla frågor och svar lägger vi sedan upp i en frågebank på hemsidan så att de kommer alla till del. Vi är även ute och föreläser om upphandling, säger Agneeta Andersson. Hon understryker att de inte är några upphandlingskonsulter som hjälper till att utföra hela upphandlingar, utan bara svarar på generella enskilda frågor.

Noggrann research

Upphandlingstjänsterna som Kammarkollegiet erbjuder nyttjas av många.

– De som hör av sig via telefon och mejl tillhör i 90 procent av fallen upphandlande myndigheter, till exempel kommuner och landsting. De har ofta ganska komplexa och komplicerade frågor. Är det frågor vi inte kan besvara på rak arm så gör vi research – vi är alltid väldigt noggranna så att de svar vi ger är korrekta. Leverantörerna har generellt något enklare frågor, till exempel kring beloppsgränsen, berättar Agneeta Anderson.

Vägledningar om byggupphandling

2010 fick Kammarkollegiets upphandlingsstöd i uppdrag av regeringen att ta fram vägledningar som behandlade offentlig upphandling inom byggsektorn.

– Egentligen skiljer sig inte upphandlingar inom byggsektorn från andra upphandlingar, de bygger på samma regelverk och är generellt inte mer komplicerade. Det som sticker ut är att byggbranschen använder sig av AMA AF-strukturen i sina upphandlingar och att förfrågningsunderlagen därför ser lite annorlunda ut. Vägledningarna om upphandling inom byggsektorn är baserade på AMA AF, berättar Agneeta Anderson som är ansvarig för dessa vägledningar.

De publicerades i slutet av 2010 och är fyra till antalet:

 • Offentlig upphandling inom byggsektorn – en vägledning för upphandlande myndigheter.
 • Offentlig upphandling inom byggsektorn – en vägledning för leverantörer.
 • Utformning av förfrågningsunderlag för upphandling inom byggsektorn. 
 • Anbudsutvärdering vid upphandling av byggtjänster.

Alla moment i processen

I de första två beskrivs varje moment i upphandlingsprocessen från det att ett behov uppstår till dess att kontrakt tecknas och följs upp – i en av dessa vägledningar utgår man från upphandlarens situation och i en från leverantörens.

Både vägledningen för upphandlare och för leverantörer har bland annat som syfte att hjälpa till att finna former för att utöver produktionskostnaden lyfta fram och betona livscykelkostnader och kvalitetskriterier.

Utformning av förfrågningsunderlag för upphandling inom byggsektorn är tänkt att underlätta för upphandlande myndigheter att vid offentlig upphandling av byggentreprenader utarbeta förfrågningsunderlag som är överskådliga och har relevanta kravställningar.

Anbudsutvärdering

Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av byggtjänster behandlar som titeln säger en av de mest centrala delarna av en upphandling – utvärderingen av anbuden. Den upphandlande myndighetens val och utformning av tilldelningskriterier och utvärderingsmodell är avgörande för om myndigheten ska få ut det som bäst motsvarar det efterfrågade behovet. Syftet med vägledningen är att ge upphandlande myndigheter stöd vid valet av tilldelningsgrund, tilldelningskriterier och utvärderingsmodell samt vid anbudsutvärderingen. Vägledningen kan också vara till nytta för leverantörerna när de ska lämna anbud.

Agneeta Anderson, chef för Kammarkollegiets upphandlingsstöd. Foto Kammarkollegiet
FAKTA Mer om upphandling

Agneeta Andersons
upphandlingsråd…

… till leverantörer

 • Var noggrann! Läs noga igenom förfrågningsunderlaget och försäkra dig om att du har förstått. Alla dokument som efterfrågas ska med. Ganska många glömmer att skicka med dokument.
 • Kommunicera med upphandlande myndighet om något är oklart. Man kan med fördel ställa frågor till myndigheten om man är osäker på något. Svaren kommer sedan alla anbudslämnare till del.

… till upphandlande myndighet

 • Var tydlig!
 • Utforma upphandlingen så att även små anbudsgivare har möjlighet att vara med – det har de rätt till.

Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet inrättades av Gustav Vasa år 1539 och är därmed Sveriges äldsta myndighet. Idag har Kammarkollegiet över 30 olika uppgifter som sköts av cirka 280 medarbetare. Deras främsta målgrupp är andra statliga myndigheter som de genom dagliga kontakter stödjer och effektiviserar genom att erbjuda stordriftsfördelar samt expertkunskap inom främst juridik, ekonomi, upphandling, riskhantering och administration. Deras verksamhet innehåller också tolkauktorisation, miljörätt, vigselrätt och resegarantier, och de riktar sig därmed också till allmänheten. Kammarkollegiet är en statlig myndighet under regeringen och sorterar under finansdepartementet.

www.kammarkollegiet.se

Om Upphandlingsstödet

Upphandlingsstödet erbjuder kostnadsfritt stöd och praktisk vägledning till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till offentlig sektor. Målsättningen med stödet är att underlätta upphandlingsprocessen så att konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara och så att skattemedlen används på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.

Upphandlingsstödet ska främja den goda affären vid offentlig upphandling och bidra till att:

 • upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks,
 • förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling,
 • målen om en långsiktigt hållbar utveckling uppnås,
 • den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras,
 • underlätta för mindre leverantörer att delta i upphandlingar.

Sidan www.upphandlingsstöd.se utvecklas ständigt med nya funktioner och vägledningar och nytt material publiceras löpande.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Agneeta Anderson, chef för Kammarkollegiets upphandlingsstöd. Foto Kammarkollegiet
FAKTA Mer om upphandling

Agneeta Andersons
upphandlingsråd…

… till leverantörer

 • Var noggrann! Läs noga igenom förfrågningsunderlaget och försäkra dig om att du har förstått. Alla dokument som efterfrågas ska med. Ganska många glömmer att skicka med dokument.
 • Kommunicera med upphandlande myndighet om något är oklart. Man kan med fördel ställa frågor till myndigheten om man är osäker på något. Svaren kommer sedan alla anbudslämnare till del.

… till upphandlande myndighet

 • Var tydlig!
 • Utforma upphandlingen så att även små anbudsgivare har möjlighet att vara med – det har de rätt till.

Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet inrättades av Gustav Vasa år 1539 och är därmed Sveriges äldsta myndighet. Idag har Kammarkollegiet över 30 olika uppgifter som sköts av cirka 280 medarbetare. Deras främsta målgrupp är andra statliga myndigheter som de genom dagliga kontakter stödjer och effektiviserar genom att erbjuda stordriftsfördelar samt expertkunskap inom främst juridik, ekonomi, upphandling, riskhantering och administration. Deras verksamhet innehåller också tolkauktorisation, miljörätt, vigselrätt och resegarantier, och de riktar sig därmed också till allmänheten. Kammarkollegiet är en statlig myndighet under regeringen och sorterar under finansdepartementet.

www.kammarkollegiet.se

Om Upphandlingsstödet

Upphandlingsstödet erbjuder kostnadsfritt stöd och praktisk vägledning till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till offentlig sektor. Målsättningen med stödet är att underlätta upphandlingsprocessen så att konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara och så att skattemedlen används på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.

Upphandlingsstödet ska främja den goda affären vid offentlig upphandling och bidra till att:

 • upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks,
 • förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling,
 • målen om en långsiktigt hållbar utveckling uppnås,
 • den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras,
 • underlätta för mindre leverantörer att delta i upphandlingar.

Sidan www.upphandlingsstöd.se utvecklas ständigt med nya funktioner och vägledningar och nytt material publiceras löpande.