Varan har lagts till i varukorgen
Rena med tuber vid schaktning
Teknik 30 nov 2011
Det är lätt att komma igång med geotuber. Du hittar också en handledning i NCC-rapporten om du inte arbetat med dem tidigare. Bild: sanering av fd Bohusvarvet, NCC
Marksanering och schaktning i förorenad mark blir billigare och enklare att hantera med geotuber. De har stor potential vid anläggningsprojekt och borde användas oftare.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Vid anläggningsarbete uppkommer ofta vatten som behöver ledas till en recipient i närheten. Slammet går sällan att släppa rakt ut i recipient eftersom det skadar vattenlevande organismer.

Vattnet kan också vara förorenat med till exempel tungmetaller. Med geotuber kan avvattning och rening ske lokalt vilket är att föredra framför resurskrävande transporter av slam med högt vatteninnehåll.

Rekommenderat av NCC

Geotuber har använts i cirka tio år för avvattning av muddermassor, så tekniken är inte ny. Metoden är enkel och funktionell.

 

NCC har utvärderat hur det har fungerat vid saneringen av före detta Bohus varv men också vid mindre anläggningsarbeten som kräver temporär vattenrening.

Projektledaren Johan Magnusson konstaterar att det fungerar bra, och har en stor potential, speciellt när marken är förorenad.

Kemikalier som i avloppsrening

Det är förhållandevis enkelt att få en rimlig uppfattning om vilka mängder av fällningskemikalier och flockningskemikalier som behövs vid varje specifikt projekt. Generellt behövs samma mängd per kilo slam som används i svenska avloppsreningsverk.

Utsläppen av akrylamid från geotuben blir då långt under EU:s PNEC-halt för akvatiska organismer, precis som de blir för reningsverken.

Eftersom kemikalierna innehåller giftiga ämnen är det viktigt att rekommendationer kring dosering och hantering följs.

De riktlinjer som används på avloppsreningsverk fungerar bra även inom anläggningsarbete med geotuber.

Två typer av slampumpar

När det gäller att pumpa slam från en slamficka på en sedimenteringsutrustning till en geotub är det främst två typer av pumpar som är vanliga – slangpump och membranpump.

Pumpen ska:

 • passa in i ett system med dosering av polymer, tryck- och flödesförhållanden
 • passa storleken på slamproduktion
 • kunna köras intermittent efter omständigheterna
 • kunna pausas så att den inte pumpar ut slam med för låg torrsubstanshalt
 • gå så ofta att inte slam börjar ackumuleras och sedimenteringsanläggningens funktion påverkas.

Restprodukter – deponi

När geotuberna är fulla och slammet helt avvattnat knäcks tuberna enkelt med en grävskopa. Det avvattnade slammet kan skopas upp och läggas på lämplig deponi.

Begränsningar

I mindre projekt kan en slamtank vara bättre än geotuber. Slamtanken kräver mer transporter men mindre arbetsinsats.

FAKTA Använd geotuber när:

 • Schaktningsmassor behöver renas.
 • Massorna överskrider lämplig mängd för transport i slamtank.

Använd inte när:

 • Massorna inte överskrider lämplig mängd för transport i slamtank.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Använd geotuber när:

 • Schaktningsmassor behöver renas.
 • Massorna överskrider lämplig mängd för transport i slamtank.

Använd inte när:

 • Massorna inte överskrider lämplig mängd för transport i slamtank.