Varan har lagts till i varukorgen
Kretsloppspark ger dubbel vinst
Energi 15 nov 2011
Det pedagogiska upplägget med second hand-försäljning och direkt inlämning till återvinning förebygger avfall på återvinningscentralen. Bild: Kretsloppsparken Alelyckan
Vad händer om man gör om våra vanliga återvinningscentraler till kretsloppsparker? Vi kan fördubbla den direkta återvinningen och spara 1 300 ton koldioxidekvivalenter växthusgaser.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

I Göteborg finns återvinning, återanvändning och avfallssortering samlad på en och samma plats i kretsloppsparken Alelyckan.

Här finns en sorteringsstation, ett återbrukskoncept för byggnadsmaterial, en secondhand-butik, ett så kallat returhus med reparationsverkstad, café med butik och en återvinningscentral, ÅVC.

Pedagogiskt upplägg

Genom kretsloppsparkens upplägg går det att återanvända produkter direkt i samband med avfallssorteringen. Besökarna blir på plats delaktiga i hur olika produkter kan återanvändas.

Först kommer besökaren till affärer som säljer bland annat begagnade kläder, möbler, byggmaterial och elektronik. Därefter passerar man en sorteringsstation där alla möts av personal som frågar om något av det man har med sig kan skänkas till second hand-försäljning. Först efter det kör man in och slänger avfall på återvinningscentralen.

Högre upp i avfallshierarkin

Grundidén är att främja återanvändning av produkter som annars skulle ha slängts som avfall. Alelyckan förebygger 360 ton avfall om året på det sättet.

Jämfört med konventionella återvinningscentraler gör en kretsloppspark det möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin eftersom både förbränning och återvinning minskar till fördel för återanvändning. Det som blir kvar som avfall används för utvinning av energi, som konstruktionsmaterial på deponi eller för återvinning av material.

 

 

 

 

 

Kretsloppsparken i siffror 2010:

 • Cirka 500 ton produkter och material lämnades för återanvändning
 • Knappt 30 procent kasserades direkt i sorteringsstationen eller från butikerna.
 • 360 ton gick till försäljning i butikerna. Verksamheten bidrog alltså till att 360 ton avfall kunde förebyggas.
 • Mängden grovavfall till åvc minskade med över 5 procent.
 • Återvinning kontra energi.
 • Kretsloppsparken har över 70 procent direkt återvinning och lägger man till materialåtervinning kommer man nästan upp i 90 procent. En konventionell återvinningscentral har cirka 11 procent direkt återvinning, och knappt 30 procent materialåtervinning. I gengäld har de 48 procent energiutvinning.

1 300 ton koldioxidekvivalenter mindre växthusgaser

Den stora besparingen i utsläpp och energianvändning ligger i att de återanvända produkterna kan ersätta nytillverkade produkter och att nytillverkningens miljöpåverkan därmed undviks. Att en mindre mängd avfall samlas in och hanteras innebär också en besparing, men den är relativt sett mindre.

Jämfört med en konventionell ÅVC minskar kretsloppsparken årligen:

 • utsläppen av växthusgaser med 1 300 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 430 bilar som kör 1 500 mil vardera
 • användningen av primärenergi med 5 100 MWh, vilket motsvarar uppvärmningen av 310 småhus
 • utsläppen av försurande ämnen med 10 ton svaveldioxidekvivalenter, vilket motsvarar det genomsnittliga utsläppet från 400 svenskar
 • utsläppen av övergödande ämnen med 1,5 ton fosfatekvivalenter, vilket motsvarar det genomsnittliga utsläppet från 360 svenskar.

Stor potential med 600 centraler

Det finns omkring 600 återvinningscentraler i Sverige som 2008 tog emot 1,4 miljoner ton grovavfall. Om alla ÅVC:er byggs om till kretsloppsparker och lika mycket avfall förebyggs som på Alelyckan, skulle nästan 80 000 ton avfall kunna förebyggas varje år.

Det skulle minska utsläppen av växthusgaser med 300 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 100 000 bilar som kör 1 500 mil vardera. Användningen av primärenergi skulle minska motsvarande uppvärmningen av en större svensk stad.

Alelyckan i Göteborg drivs gemensamt av Kretsloppskontoret, Stadsmissionen och stadsdelen Bergsjön. Flera av de som arbetar i parken gör det i olika former av arbetsmarknadsåtgärder.

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/U2011-02.pdf

FAKTA Kretsloppsparker

 • 5 procent av hushållens grovavfall återanvänds i stället för att slängas som avfall
 • Tydlig miljönytta att återanvända jämfört med att återvinna material och energi (avfallshierarkin)
 • Minskad klimatpåverkan, användning av primärenergi och bidrag till försurning och övergödning
 • Klimatpåverkan: Alelyckan 360 ton avfall/år => 430 bilar Sverige 80 000 ton avfall/år => 100 000 bilar
FAKTA Om studien

Utgångspunkten är Kretsloppsparken Alelyckans verksamhet under 2010.

Rapport är producerad av IVL Svenska Miljöinstututet och finansierad av Avfall Sverige, Kretsloppsrådet Göteborgs stad och stiftelsen IVL.

Den är utgiven både hos IVL, Avfall Sverige och Naturvårdsverket.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kretsloppsparker

 • 5 procent av hushållens grovavfall återanvänds i stället för att slängas som avfall
 • Tydlig miljönytta att återanvända jämfört med att återvinna material och energi (avfallshierarkin)
 • Minskad klimatpåverkan, användning av primärenergi och bidrag till försurning och övergödning
 • Klimatpåverkan: Alelyckan 360 ton avfall/år => 430 bilar Sverige 80 000 ton avfall/år => 100 000 bilar
FAKTA Om studien

Utgångspunkten är Kretsloppsparken Alelyckans verksamhet under 2010.

Rapport är producerad av IVL Svenska Miljöinstututet och finansierad av Avfall Sverige, Kretsloppsrådet Göteborgs stad och stiftelsen IVL.

Den är utgiven både hos IVL, Avfall Sverige och Naturvårdsverket.