Varan har lagts till i varukorgen

Åtgärder för enklare byggprocess

Regeringen vill öka bostadsbyggandet genom en enklare och tydligare planprocess.
Regeringen har beslutat om fem åtgärder för att förenkla och förtydliga plan- och byggprocessen. Målsättningen är att få en planprocess som är mer överskådlig och mer enhetlig mellan kommunerna än dagens.

Regeringen anser att det tidsödande och krångliga regelverket är en anledning till att det byggs jämförelsevis få bostäder i Sverige. För ett ökat bostadsbyggande måste processen förenklas, förtydligas och bli mer överskådlig och enhetlig.

Regeringen har därför tillsatt fyra olika utredningar för att snabba på processen. Utredningarna handlar om:

 • genomförande av detaljplan (generaldirektör Lars Magnusson)
 • kommunal markanvisning (Statskontoret)
 • kommunernas planberedskap (Boverket)
 • konkurrens- och tillväxtbestämmelserna i plan- och bygglagen. (Boverket)

Dessutom får Boverket i uppdrag att sprida information och kunskap om hur en aktiv kommunal planläggning bör bedrivas och hur dagens regler kan tillämpas så att planprocessen blir effektivare och mer rationell.

Genomförande av detaljplan

Utredaren Lars Magnusson, generaldirektör för Statens bostadskreditnämnd (BKN), ska analysera bestämmelserna om plangenomförande och föreslå de förändringar som är nödvändiga för att skapa en tydlig, effektiv och transparent genomförandeprocess (Se faktaruta).

Direktivet för hans uppdrag heter Dir. 2011:104, Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan.

Slutbetänkandet ska vara klart till den sista september 2012.

Kommunal markanvisning

Statskontoret ska utvärdera hur den kommunala processen för anvisning av mark går till. Det är en fråga där kommunerna ofta skiljer sig åt vad gäller principer och prissättning. Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 juni 2012.

Kommunernas planberedskap

Trots att kommunerna själva har planmonopol uppger de att två av de främsta hindren för ökat bostadsbyggande är planberedskapen och detaljplaner i attraktiva lägen. Boverket ska se över frågan om kommunernas planberedskap och redovisa sin analys senast den 15 juni 2012.

Konkurrens- och tillväxtbestämmelserna

Sedan drygt tre år finns bestämmelser om att planläggningen även ska främja en ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. Boverket ska studera vilka effekter lagändringen fått på utformningen av kommunala översikts- och detaljplaner och på beslut om bygglov och förhandsbesked. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2013.

FAKTA Genomförande av detaljplan

I Lars Magnussons uppdrag ligger bland annat att utarbeta förslag till gatukostnads- och exploatörsbestämmelser som:

 • är enkla att förstå och tillämpa
 • innebär att kostnaderna kan fördelas på ett skäligt sätt
 • kan vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare
 • förbättrar förutsättningarna för ett effektivt plangenomförande
 • medverkar till att skapa goda förutsättningar för byggandet
 • preciserar vilka investeringar i infrastruktur som exploatörsbestämmelserna ska kunna vara tillämpliga på
 • om möjligt kan tillämpas direkt i form av särskilda detaljplanebestämmelser.

I uppdraget ligger också att:

 • analysera vilka frågor som kan eller bör respektive inte bör kunna ingå i exploateringsavtal samt redovisa lämpliga kriterier för dels när sådana avtal ska tecknas, dels avtalens innehåll
 • belysa förutsättningarna för och lämpligheten av att genom lagstiftning reglera förfarandet kring och innehållet i exploateringsavtal
 • redovisa om och på vilket sätt exploatörsbestämmelser kan utgöra ett stöd för eller ersätta tecknande av exploateringsavtal
 • analysera och redovisa hur EU-rättens regler om statsstöd och regler för offentlig upphandling beaktats vid utformningen av utarbetade förslag.
Bevaka ämnen i artikeln

Utredning och program Bostäder Upphandling Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Genomförande av detaljplan

I Lars Magnussons uppdrag ligger bland annat att utarbeta förslag till gatukostnads- och exploatörsbestämmelser som:

 • är enkla att förstå och tillämpa
 • innebär att kostnaderna kan fördelas på ett skäligt sätt
 • kan vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare
 • förbättrar förutsättningarna för ett effektivt plangenomförande
 • medverkar till att skapa goda förutsättningar för byggandet
 • preciserar vilka investeringar i infrastruktur som exploatörsbestämmelserna ska kunna vara tillämpliga på
 • om möjligt kan tillämpas direkt i form av särskilda detaljplanebestämmelser.

I uppdraget ligger också att:

 • analysera vilka frågor som kan eller bör respektive inte bör kunna ingå i exploateringsavtal samt redovisa lämpliga kriterier för dels när sådana avtal ska tecknas, dels avtalens innehåll
 • belysa förutsättningarna för och lämpligheten av att genom lagstiftning reglera förfarandet kring och innehållet i exploateringsavtal
 • redovisa om och på vilket sätt exploatörsbestämmelser kan utgöra ett stöd för eller ersätta tecknande av exploateringsavtal
 • analysera och redovisa hur EU-rättens regler om statsstöd och regler för offentlig upphandling beaktats vid utformningen av utarbetade förslag.