Varan har lagts till i varukorgen
Nya lösningar för hållbar sanering
Miljö 11 mar 2011
Den tjocka svarta linjen visar planerad breddning av farledsområdet i Gävle hamn. De turkosa områdena innanför linjen är planerade muddringsområden och det rosafärgade området är planerat tippområde för muddermassor.
Ett antal forskningsprojekt tar fram innovativa tekniklösningar för hållbar efterbehandling av förorenade markområden.
Larissa Strömberg
Redaktör

Sanering av förorenade områden i Sverige går långsamt. Med dagens takt tar det 70 till 80 år att sanera de 1 400 mest förorenade områden av de över 80 000 som identifierats som förorenade eller misstänkt förorenade.

Saneringstakten måste öka för att Sverige ska nå miljömålet om giftfri miljö inom en generation, vilket är den målsättning som har satts upp.

SGI tar ansvaret

Sedan i fjol har Statens geotekniska institut (SGI) ett regeringens uppdrag att ta hand om forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad förorenade områden i Sverige. Naturvårdsverket var tidigare ansvarig för detta uppdrag.

SGI har i nuläget ett flertal pågående forskningsprojekt, bland annat några EU-projekt. Projekten handlar om att ta fram innovativa tekniklösningar för efterbehandling av förorenade markområden.

Sanering av hamnar

I ett EU-finansierat projekt, Sustainable Management of Contaminated Sediments (Smocs) jobbar deltagare från olika länder runt Östersjön med att ta fram vägledning för sanering av förorenade segment i hamnar. Göran Holm, projektledare för Smocs vill inte skicka fler bilar med förorenad jord till deponier.

SGI jobbar nu med att ta fram vägledning för hållbar hantering av förorenade sediment. Det mest hållbara sättet att behandla massorna är att hitta återvinningstekniker för olika tillämpningsområden.

Platsspecifik riskbedömning

Det finns en rad metoder som kan användas för att hantera förorenade sediment. Oftast deponeras sediment på land, tippas till havs eller används som fyllningsmaterial. Varje tillämpningssituation är unik och det behövs en utredning för att bestämma sig för den ena eller den andra metoden.

SGI vill se på hanteringen av förorenade sediment ur ett livscykelperspektiv och ta fram hållbara metoder kombinerade med en platsspecifik riskbedömning.

Vägledning på gång 

Vägledningen tas fram av deltagare från institut, universitet och hamnar i Sverige, Finland, Litauen, Polen och Tyskland. Igenslamning av hamnbassänger och landhöjning gör att hamnar är tvungna muddra regelbundeterhållning.

De närmaste åren kommer cirka 14 miljoner kubikmeter massor att muddras enbart i Sveriges hamnar, varav minst 2,5 miljoner kubikmeter, det vill säga runt 20 procent, är förorenade sediment.

Fältförsök

Projektet bjuder alla som är intresserade att delta i olika studiebesök och workshops. Informationen om aktiviteter finns på hemsida www.smocs.eu. I oktober 2010 gjordes ett första studiebesök i Gävle hamn, där ett stort fältförsök genomförts.

De muddrade förorenade sedimenten stabiliserades genom inblandning av bindemedel med en processtabiliseringsutrustning.  Bindemedlet består av en blandning av cement, Merit 5000 och flygaska.

Återanvändning av resurser 

De behandlade muddermassorna används som fyllnadsmaterial bakom en spontkaj, som blir en del av hamnområdet. Stabiliseringsmetoden ger ett material med god hållfasthet och håller fast föroreningarna.

Genom att använda de behandlade muddermassorna vid kajutbyggnaden sparar man på konventionellt fyllningsmaterial. Innan man bestämde sig att återanvända de muddermassorna genomfördes ett omfattande kontrollprogram av påverkan på omgivningen och massornas mekaniska beteende.

Flera projekt

En ny studie ska göras om hur de stabiliserade massorna ska placeras bakom sponten. Två metoder testas: undervattensgjutning av massorna samt utskjutning av massorna från land ner i vattnet bakom sponten. 

Ytterligare fältförsök med behandling av förorenade sediment ska genomföras i Kukkola hamn i Finland, Gdynia hamn i Polen samt Klaipeda hamn i Litauen.

Nya lösningar för sanering på plats 

Ett annat EU-projekt, Upsoil, är inriktat på efterbehandling av förorenade områden. Syftet är att ta fram nya snabba och kostnadseffektiva tekniklösningar för sanering på plats. Sammanlagt deltar femton parter från olika EU-länder. Fältförsöken ska göras  i Spanien, Österrike, Polen och Belgien.

Läs mer om det projektet på www.upsoil.eu

Larissa Strömberg
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter