Varan har lagts till i varukorgen
Här får du hjälp att göra miljöplan
Energi 15 mar 2011
I miljöplanen ingår bland annat information om hur avfall hanteras på byggarbetsplatsen. Foto: Thord Sköldekrans
Nu finns hjälpmedlet ”Vägledning för miljöanpassat byggande”, ett verktyg för att upprätta miljöplaner i byggprojekt.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

En miljöplan visar på vilket sätt konsulten eller entreprenören planerar att uppfylla de mål och krav som byggherren angett i sitt miljöprogram.

Det nya hjälpmedlet, Vägledning till miljöanpassat byggande – underlag för miljöplan, har skapats av Kretsloppsrådet och Miljöstyrningsrådet och är ett komplement till Miljöstyrningsrådets verktyg för att ställa miljökrav vid ny- och ombyggnad av både bostäder och lokaler. Tanken är att vägledningen ska kunna användas som en checklista för att upprätta miljöplaner, där man får hjälp att välja ut de skrivningar som är relevanta för det aktuella projektet.

Svårt att ställa miljökrav

– Det är utmärkt att det finns hjälpmedel för att upprätta miljökrav vid upphandling av byggprojekt. De flesta byggherrar vill ställa miljökrav i sitt byggande men ibland råder osäkerhet om hur kraven ska formuleras så att de går att kontrollera och följa upp under byggprocessen, säger Kretsloppsrådets ordförande Mats Björs.

När man nu också fått fram ett verktyg som hjälper till att upprätta miljöplanen finns det vägledning för miljöanpassning genom hela byggprocessen, från de tidiga skedena till förvaltning.

Hjälp från start till mål

Det här materialet fyller ett stort behov, fortsätter Mats Björs. Kraven gäller energi, materialval, materialhantering, fukthantering, förvaltningsdokumentation med mera.

Hjälpmedlen är tänkta att kunna användas vid alla typer av upphandlingar, oavsett om de sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller traditionellt.

Lagstiftning och avgränsningar

Vägledningen är kopplad till ett miljöplaneverktyg som fokuserar på kvalitetssäkring och minskning av byggnaders miljöpåverkan vid upphandling och under hela deras brukstid. För de sakområden som är aktuella får användaren hjälp att formulera hur redovisning och uppföljning ska göras för att uppfylla byggherrens krav.

Kraven är baserade på Kretsloppsrådets sammanställning i Miljöprogram 2010, som är bygg- och fastighetssektorns tolkning av miljöbalkens krav på att de åtgärder som genomförs ska vara tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade. De formulerar den nivå på miljöprestanda som ska tillämpas vid nybyggnad av bostäder och vad sektorns aktörer kan kräva av varandra och vad omvärlden har rätt att förvänta sig. Hänvisningar till specifik lagstiftning ingår annars inte i vägledningen.

Miljöfrågor som berör markområdet omkring bebyggelsen ingår inte i vägledningen. I samband med detaljplanering presenteras oftast en miljökonsekvensbeskrivning där dessa frågor hanteras. En ytterligare avgränsning är att frågor kring trafik inte behandlas här. Detta görs i andra sammanhang.

Kvalitetssäkring så klart

Miljöplaneverktyget kräver att miljöarbetet är en del av kvalitetsarbetet. Tonvikt läggs på att hela bygg- och förvaltningsprocessen kvalitetssäkras. Byggherren och entreprenören kvalitetssäkrar byggprojektet genom att tillämpa någon form av kvalitets- och miljöledningssystem. I verktyget redovisas en modell för hur byggherrens krav kan hanteras genom hela processen.

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Produktion Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter