Varan har lagts till i varukorgen
Den borttappade huvudnyckeln
Energi 4 apr 2011
Högsta domstolen (HD) meddelande nyligen en dom som belyser ett mycket praktiskt problem, nämligen att en huvudnyckel förkommit och att nyckelns ägare därför drabbas av en hög kostnad för låsbyte.

Något förenklat var omständigheterna följande. En totalentreprenör (TE) åtog sig på uppdrag av en byggherre (BH) att utföra våtrumsarbeten i ett antal lägenheter. För vissa rörarbeten anlitade TE en underentreprenör (UE).

Vite 15 000 kronor

Från BHs administratör kvitterade UE ut en huvudnyckel på en kvittenslista med ett vite om 15 000 kr.

Huvudnyckeln förkom och BH bytte ut de tubcylindrar som huvudnyckeln passade till. Därefter krävde fastighetsägaren TE på ersättning för kostnaden – nästan 180 000 kr.TE:s försäkringsbolag betalade ut ersättning till BH; det begärda beloppet med avdrag för självrisk.

I enlighet med försäkringsvillkoren övertog försäkringsbolaget) TEs fordran mot UE samt krävde ersättning av UE med nästan 170 000 kr.

Begränsning av skadeståndsansvar

Mot kravet invände UE att vitet i kvittenslistan för nyckeln utgjorde en begränsning av UE:s skadeståndsansvar. UE gjorde därför gällande att han inte var skyldigt att utge högre belopp än 15 000 kr.

HD kom fram till följande:

  • Kvittenslistan har formulerats av BH. Vitesbeloppet 15 000 kr är av sådan storlek att UE har haft fog för att uppfatta vitesklausulen som en slutlig reglering vid förlust av nyckel.  Med hänsyn till det anförda får det mellan BH och UE slutna avtalet anses innebära att vitet utgör en exklusiv reglering av ersättningsfrågan. (Genom sitt påpekande att kvittenslistan formulerats av BH visar HD att HD tillämpat den så kallade oklarhetsregeln. Det betyder att den avtalspart som formulerat en oklar avtalsklausul får finna sig i att klausulen tolkas till hans nackdel.)
  • Det berodde på en tillfällighet om nyckeln kvitterades ut av TE genom godkännande av vitesklausulen, varefter nyckeln vidarebefordrades till UE, eller om nyckeln kvitterades ut direkt av UE. Detta talar för att villkoret kunde ha åberopats av TE när det bolaget krävdes på ersättning av BH, fastän TE inte var part i avtalet.
  • TE kände inte till villkoret när BH krävde TE, varför TEs försäkringsbolag betalade långt mer än vitesbeloppet.
  • Därefter för HD ett resonemang som kan sägas innebära att innan TE (försäkringsbolaget) betalade till BH, så borde TE ha frågat sin UE om UE hade invändningar mot kravet. Det hade TE inte gjort.

Betalat för mycket

Mot denna bakgrund ansåg HD att TE saknade rätt att av sin UE utfå mer än 15 000 kr.

Utgången i målet betyder att försäkringsbolaget till BH har betalat ut ett belopp som mångdubbelt överstiger vad försäkringstagaren (TE) varit skyldig att utge. Det framgår inte av målet om försäkringsbolaget tänker återkräva den överstigande delen av beloppet.

Högsta domstolen ansåg att det räckte att betala vitesbeloppet för den borttappade nyckeln. Foto: Holger Ellgaard
FAKTA En praktisk synpunkt

I målet framskymtar en praktisk synpunkt på hur man kan minska problemen med förkomna huvudnycklar. Det förekommer att man exempelvis vid stambyten, byter ut ett mindre antal tubcylindrar, till exempel så att man byter ut dem i en trappuppgång i taget. Därigenom minskar kostnaden för låsbyte ifall en huvudnyckel skulle förkomma (eftersom den förkomna huvudnyckeln i så fall passar endast till ett fåtal tubcylindrar, varigenom kostnaden för utbyte av tubcylindrar blir lägre).

FAKTA Andra vitesklausuler än de som behandlats i målet

Läsaren erinrar sig förmodligen att byggsektorns vanliga allmänna bestämmelser (AB 04 och ABT 06), innehåller vitesklausuler som behandlar vite för skada till följd av försening. För sådana fall anges i de allmänna bestämmelserna: ”Om vite avtalats är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen.” När det gäller dessa vitesregler framgår det alltså klart av deras lydelse att de utgör begränsningar av entreprenörens skadeståndsskyldighet. (Reglerna finns i kap. 5 § 3 både i AB 04 och i ABT 06.)

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Högsta domstolen ansåg att det räckte att betala vitesbeloppet för den borttappade nyckeln. Foto: Holger Ellgaard
FAKTA En praktisk synpunkt

I målet framskymtar en praktisk synpunkt på hur man kan minska problemen med förkomna huvudnycklar. Det förekommer att man exempelvis vid stambyten, byter ut ett mindre antal tubcylindrar, till exempel så att man byter ut dem i en trappuppgång i taget. Därigenom minskar kostnaden för låsbyte ifall en huvudnyckel skulle förkomma (eftersom den förkomna huvudnyckeln i så fall passar endast till ett fåtal tubcylindrar, varigenom kostnaden för utbyte av tubcylindrar blir lägre).

FAKTA Andra vitesklausuler än de som behandlats i målet

Läsaren erinrar sig förmodligen att byggsektorns vanliga allmänna bestämmelser (AB 04 och ABT 06), innehåller vitesklausuler som behandlar vite för skada till följd av försening. För sådana fall anges i de allmänna bestämmelserna: ”Om vite avtalats är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen.” När det gäller dessa vitesregler framgår det alltså klart av deras lydelse att de utgör begränsningar av entreprenörens skadeståndsskyldighet. (Reglerna finns i kap. 5 § 3 både i AB 04 och i ABT 06.)