Varan har lagts till i varukorgen
Aktiva brandsystem bäst
Kyla 5 apr 2011
Rätt installerade branddetektorer ökar chansen för att räddningstjänsten ska komma snabbare på plats. Foto: Anders Wester.
Aktiva system minskar skadeomfattningen av anlagda skolbränder. Värmekablar på fasader och rökdetektorer på ventilerade vindar är två av flera åtgärder för att tidigt detektera en brand.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Att upptäcka bränderna snabbt är en förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna sätta in insatser tidigt. 

Det krävs dock att allting fungerar optimalt, inte bara de aktiva systemen utan hela organisationen; alarmeringen, räddningstjänstens insatstid med mera.

Larmar falskt nio gånger av tio

Ett automatlarm ska detektera en brand i ett tidigt skede för att ge räddningstjänsten kortare insatstid och större möjlighet att reducera skadorna.

Branddetektorer kan vara:

 • rökdetektorer
 • värmedetektorer
 • flamdetektorer

Men över 90 procent av automatlarmen i Sverige är falska och orsakar årligen tusentals onödiga utryckningar för räddningstjänsterna. De allt känsligare branddetektorerna ligger bakom en stor del av falsk larmen. De falska larmen kostar samhället miljardbelopp varje år.

De resulterar också i att räddningstjänsten i vissa kommuner inte påkallar fri väg när de rycker ut på automatlarm, och i andra kommuner är automatlarmen kopplade till väktare. Det ger längre insatstider när det väl brinner.

Lönsamma val

Är värmekablar på fasad eller takfot och rökdetektorer på vind lönsamma? Står nyttan i proportion till kostnaderna?

Premierna från försäkringsbolagen sänks vid installation av aktiva system och även  självrisken blir lägre vid installation av aktiva system.

Värmedetektionskablar är ganska billiga att köpa in och installera. Men det finns inte specifika standarder och allmänna installationsregler för värmedetektionskablar. 

Osäkerhet om effekterna

Därför är kommunerna och branschfolk osäkra på hur effektiva värmekablarna är, både när det gäller funktion och detektionstid. Följdriktigt har inte många kommuner installerat värmedetektionskablar på skolbyggnaderna.

Rökdetektorer är effektivare än värmedetektionskablar för byggnadskonstruktioner med ventilerad vind. Det valet ger alltså  ett effektivare brandskydd och borde också minska skadeomfattningen. Förutsättningen är förstås att rökdetektorerna aktiveras. 

Torslanda skola i Göteborg är ett exmpel på skolbyggnad som fick stora skador trots att rökdetektorer var installerade på den ventilerade vinden.

Det är inte känt varför rökdetektorerna på vinden inte larmade i ett tidigt skede. (Läs mer om det i rapporten.)

Fallstudierna visar att:

 • Rökdetektorer ska vara installerade på den ventilerade vinden och inte enbart inne i skolbyggnaden.
 • Rökdetektorer på den ventilerade vinden är ingen garanti för reducerad skadeomfattning.
 • Värmedetektionskablar på fasaden gör stor skilland i reducerad skadeomfattning jämfört med när sådan inte är installerad.
Detektionstid (s) för de olika aktiva systemen vid de olika ventilationsöppningarna.
FAKTA Installation rökdetektorer samt värmedetektionskablar

Resultat från experiment och simuleringar gjorda med takfotslarm av  SP, högskolan Stord/Haugesund samt SP:

 • Värmedetektionskabelns optimala placering är så långt ner som är praktiskt genomförbart. Dock inte lägre än 1 meter höjd ovan branden.
 • Smältkabel vid montering under takfoten på tvåvåningshus är inte lämpligt att
 • använda.
 • Inget annat material får skugga kabeln.
 • Väggen/takfoten kan kyla kabeln. Därför skall värmekablarna monteras en bit ifrån
 • väggen/takfoten. Gastemperaturen är dessutom högre en bit ifrån väggen.
 • Kablarna monteras med fördel ganska nära väggen under takfoten vid montering
 • under takfoten, inte längre ut än halva takfoten.
 • Kabeln skall helst inte monterad i ett skyddsrör eftersom det fördröjer tiden till aktivering.

Krav på brandlarm i BBR och från försäkringsbolag

 • I Sverige återfinns krav på brandalarmanläggningar i BBR avsnitt 526.
 • I standardserien SS EN-5431 återfinns lämpliga komponenter i ett automatiskt brandlarm. I brandskyddsföreningens skrift ”Regler för automatisk brandalarmsanläggning, SBF 110:6”32 återfinns lämpligt utförande av brandalarmsanläggning.
 • Försäkringsbolagen har i tillägg i försäkringsavtal utvecklat egna bestämmelser för brandalarmanläggningar som installeras.

Fallstudier ventilerade vindar och rökdetektorer

I rapporten kan du läsa om Åsgården, Killebäck och Torslanda skolan.

Samtliga hade ventilerade vindar. Två av skolorna hade inte rökdetektorer installerade på den ventilerade vinden medan en av skolorna hade det.

Detektionstider

Optiska rökdetektorer är effektivare än värmedetektionskablar i envåninghöga byggnader med ventilerade vindar.

När byggnaden är en våning med slät takfot och ventilerad vind har optiska rökdetektorer kortare detektionstid jämfört med värmedetektionskablar.

Praktiska försök utförda av Trygg Hansa har också visat att rökdetektorerna detekterar en brand fortare än vad värmedetektionskablarna gör vid byggnadskonstruktion med en ventilerad vind.

Med en ventilationsöppning på 15 cm är tidsdifferensen mellan detektion av brand 50 sekunder mellan rökdetektorn och värmedetektionskabeln.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Detektionstid (s) för de olika aktiva systemen vid de olika ventilationsöppningarna.
FAKTA Installation rökdetektorer samt värmedetektionskablar

Resultat från experiment och simuleringar gjorda med takfotslarm av  SP, högskolan Stord/Haugesund samt SP:

 • Värmedetektionskabelns optimala placering är så långt ner som är praktiskt genomförbart. Dock inte lägre än 1 meter höjd ovan branden.
 • Smältkabel vid montering under takfoten på tvåvåningshus är inte lämpligt att
 • använda.
 • Inget annat material får skugga kabeln.
 • Väggen/takfoten kan kyla kabeln. Därför skall värmekablarna monteras en bit ifrån
 • väggen/takfoten. Gastemperaturen är dessutom högre en bit ifrån väggen.
 • Kablarna monteras med fördel ganska nära väggen under takfoten vid montering
 • under takfoten, inte längre ut än halva takfoten.
 • Kabeln skall helst inte monterad i ett skyddsrör eftersom det fördröjer tiden till aktivering.

Krav på brandlarm i BBR och från försäkringsbolag

 • I Sverige återfinns krav på brandalarmanläggningar i BBR avsnitt 526.
 • I standardserien SS EN-5431 återfinns lämpliga komponenter i ett automatiskt brandlarm. I brandskyddsföreningens skrift ”Regler för automatisk brandalarmsanläggning, SBF 110:6”32 återfinns lämpligt utförande av brandalarmsanläggning.
 • Försäkringsbolagen har i tillägg i försäkringsavtal utvecklat egna bestämmelser för brandalarmanläggningar som installeras.

Fallstudier ventilerade vindar och rökdetektorer

I rapporten kan du läsa om Åsgården, Killebäck och Torslanda skolan.

Samtliga hade ventilerade vindar. Två av skolorna hade inte rökdetektorer installerade på den ventilerade vinden medan en av skolorna hade det.

Detektionstider

Optiska rökdetektorer är effektivare än värmedetektionskablar i envåninghöga byggnader med ventilerade vindar.

När byggnaden är en våning med slät takfot och ventilerad vind har optiska rökdetektorer kortare detektionstid jämfört med värmedetektionskablar.

Praktiska försök utförda av Trygg Hansa har också visat att rökdetektorerna detekterar en brand fortare än vad värmedetektionskablarna gör vid byggnadskonstruktion med en ventilerad vind.

Med en ventilationsöppning på 15 cm är tidsdifferensen mellan detektion av brand 50 sekunder mellan rökdetektorn och värmedetektionskabeln.