Varan har lagts till i varukorgen
Ny text i AMA AF och AF Konsult
Energi 17 maj 2011
I första utgåvan av MER Anläggning 10 saknas punkterna 8-14 under kod BV:EB Broar. Punkten 9 tar upp leverans av broräckesavslutning. Foto: Ulf Söderlund
AMA-nytt 1/2011 för AF-delarna innehåller nya råd- och anvisningstexter med anledning av Kammarkollegiets vägledningar, nya plan- och bygglagen, asbest samt digitala leveranser.

Eftersom viss text saknas i första utgåvan av MER Anläggning finns även förslag till beskrivningstexter som rör ersättning.

För varje ny utgåva av AMA-nytts Beskrivningsdel växer textmassan. I detta nummer har vi kompletterat med ny tilläggsinformation som visar när texterna dök upp för första gången.

I övrigt markeras nya texter som tidigare. De texter som har tillkommit eller ändrats från föregående nummer av AMA-nytts Beskrivningsdel är markerade med ett streck i marginalen. Strecket är svart för texterna som är förslag till beskrivningstext och grått för råd- och anvisningstext.

Vägledning vid offentlig upphandling

Kammarkollegiet har utarbetat sex olika vägledningar för offentlig upphandling inom byggsektorn. Ny rådstext under AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER lyfter speciellt fram Vägledning 2010:7, Utformning av förfrågningsunderlag för upphandling inom byggsektorn. Den baseras på koder och rubriker ur AMA AF 07. Dessa plockades bort ur den senaste upplagan av AMA AF 07 då den gavs ut precis innan en större ändring av lagen om offentlig upphandling genomfördes.

I ny rådstext under AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud hänvisas till Kammarkollegiets Vägledning 2010:8, Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av byggentreprenader.

Kontrollansvarig ersätter kvalitetsansvarig

Från den 2 maj 2011 ersätts begreppet kvalitetsansvarig med kontrollansvarig enligt nya PBL. En påminnelse om att beakta detta har införts i rådstext för både utförandeentreprenad och totalentreprenad:

  • AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD
  • AFC.171 Anmälan till myndigheter
  • AFC.33 Tillsyn och kontroll enligt PBL
  • AFC.331 Kvalitetsansvarig enligt PBL
  • AFC.3311 Samordning av kvalitetsansvariga enligt PBL
  • AFD.33 Tillsyn och kontroll enligt PBL
  • AFD.331 Kvalitetsansvarig enligt PBL
  • AFD.3311 Samordning av kvalitetsansvariga enligt PBL.

Sanering av asbest

Det är inte ovanligt att en entreprenör under pågående arbete hittar asbest och behöver upphandla en asbestsanering som en underentreprenad. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med Sveriges Byggindustrier och Byggnads, tagit fram ett underlag som kan användas i samband med upphandling av rot-arbeten.

Det består av fyra delar och reglerar vad som gäller om asbest påträffas. Under AFC.28 och AFD.28 Underentreprenörer kan beställaren ange om entreprenören vid rot-arbete ska samråda med beställaren innan val av underentreprenör. Här kan också anges om separat avtal för asbestsanering ska tecknas.

Saknat material i MER 2010 Anläggning

I första utgåvan MER Anläggning 10 saknas några texter. Under kod BV:EB Broar saknas punkterna 8-14.

Under AFC.61 och AFD.61 Ersättning har därför införts förslag till beskrivningstext som lyder:

I ersättning ingår ersättning för:

8. Fyllning mot byggnadsverket upp till terrassnivå för anslutande väg- eller spåranläggning med föreskrivna släntlutningar och övriga krav i handlingarna. I ersättning ingår även koner och fyllning framför ändskärm.

9. Leverans av broräckesavslutning.

10. Skyddsinklädnad vid spåranläggning.

11. Avlägsnande av schakt- och urgrävningsmassor om inget annat framgår av handlingarna.

12. Fyllnings- och återfyllningsmassor från sidotag. Av handlingarna framgår om det finns användbara massor från schakt inom arbetsområdet.

13. Arbetshandlingar om dessa inte tillhandahålls av beställaren.

14. Relationshandlingar.

Även kod BV:EBB/Y Broar för vägtrafik, tillfällig bro saknas i första utgåvan av MER Anläggning 10. Det förslag till beskrivningstext som införts under AFC.61 och AFD.61 Ersättning är: I ersättning ingår ersättning för borttagande av tillfällig bro.

Digitala leveranser

När information ur databaser ersätter signerade pappersritningar är det viktigt att parterna kommer överens om hur den levererade digitala informationen ska användas och vilket ansvar båda parter har och vad som ska levereras och hur mottagningen av leveransen ska gå till.

Både i AMA AF och AMA AF Konsult har rådstext om digitala leveranser införts. I de administrativa föreskrifterna baserade på AMA AF konsult 10 kan man under AUC.1 Omfattning, översiktligt klargöra hur uppdraget ska redovisas.

Exempelvis hur all information ska lagras och hur redovisningen ska ske under projekttiden. Man bör redan här ange om ett särskilt avtal ska tecknas för att säkerställa digitala leveranser.

Informationsutbyte

Under AUC.241 Informationssamordning, kan man redogöra mer i detalj för hur informationsutbytet ska ske och dokumenteras. Man bör också redogöra för ansvarsfördelning för utbytet samt frågor som rör samgranskning etc.

I de fall projekteringsuppdraget ingår i en totalentreprenad bör beställaren teckna avtal om digitala leveranser med entreprenören som i sin tur får ställa motsvarande krav på sina konsulter.

I AMA AF 07 bör krav på digitala leveranser ställas under AFD.24 Tillhandahållande av handlingar samt under AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden, där man närmare kan beskriva vilka handlingar och i vilken form de ska levereras.

I rådstext till samtliga dessa koder hänvisas till ”Avtalmall för digitala leveranser”.

AMA-nytt innehåller förslag till nya föreskrifter samt råd till AMA AF 07.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi AMA Produktion Projektering Upphandling Juridik Arbetsmiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

AMA-nytt innehåller förslag till nya föreskrifter samt råd till AMA AF 07.
Fördjupningsmaterial