Varan har lagts till i varukorgen

Koncept för projektering av dagvatten

Teknik 8 jun 2011
I stadsdelen Hyllie är dagvattenhanteringen central. På stationstorget är bokar planterade i skelettjord.
Den förtätade och hårda staden ställer höga krav på dagvattenhanteringen. Nära samarbete över förvaltningsgränserna gör det enklare och roligare.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

I Malmöregionen togs för drygt tio år sedan fram en dagvattenpolicy som ska hantera förtätning och hårdgjorda ytor men även klimatkrav och hundraårsregn. Policyn styr arbetet med stadsdelarna som byggs vid Citytunnelns nya stationer.

Koncept från Bo01

Omgivet av styv skånsk lerjord har stadsdelen Hyllie naturliga begränsningar i avrinningen. En stor dagvattenkulvert passerar men vid Hyllie är den oftast redan full.

– Hyllies dagvatten måste fördröjas efter kraftiga regn. Fördröjningskravet på tomt- och kvartersmark i den norra delen, som är mest utsatt, är 50 procent av ett femårsregn, säger Annica Lindh som är ansvarig för dagvatten på VA Syd.

Förvaltningsövergripande

Lösningarna följer regelboken: öppna diken och dammar, träd, planteringar och vegetationsklädda tak. Lösningarna följer Boverkets råd kring dagvattenhantering och det klimatkontrakt som VA Syd, Malmö stad och Eon har tecknat för Hyllie.

– Hyllie byggs på bra åkerjord. Genom att skapa en grön stadsdel bevarar vi de gröna kvaliteterna. Det är så man arbetar i dag och det är nog inte unikt för oss.

Tidig förankring

Mer särpräglat är det förvaltningsövergripande arbetssättet. Det uppstod i samband med Bo 01 och behövs för att leva upp till kraven i dagvattenpolicyn.

– Vi jobbar i en sammanhängande grupp där alla är med hela tiden oavsett om man är berörd i just det momentet. Det innebär att man kan reflektera över hela helheten och komma överens direkt. Det blir även mycket smidigare och roligare, säger Jan Johansson, projektledare för Parkering väster i Hyllie.

Den extra tid som det förvaltningsövergripande arbetet tar spars i princip in genom att det inte behövs någon extra förankringsprocess i projektet.

– Dagvattenhanteringen är i fokus redan i planarbetet och i utredningarna kring markarbetet. Mycket i projektet har anpassats efter dagvattenlösningarna. På så sätt har det påverkat hela gestaltningen av Hyllie, säger Jan Johansson.

Öppna dammar, diken och vattenpark

Stommen med Hyllie station och trafikplats, torg och arena är färdigställda. Men ännu är Hyllie en gigantisk byggarbetsplats på runt 200 hektar.

Det största öppna diket startar i centrala Hyllie och går söderut till den största dagvattendammen. Totalt ska fyra öppna dagvattendammar, flera gräsklädda svackdiken och en vattenpark fördröja Hyllies dagvatten.

– Hur mycket vatten som ska behållas i dagvattenmagasinen är både en praktiskt och en estetisk avvägning när den öppna dagvattenhanteringen präglar staden så mycket som den gör i Hyllie, säger Jan Johansson.

En stor parkering direkt väster om centrum är redan färdigställd för 1 300 fordon. Den så kallade västra parkeringens tydliga naturkaraktär har skapats genom höjdformationer av kross. Samma landskapsarkitekt, Susanna Kapusta, arbetar nu med utformningen av Hyllies ekostråk där en stor öppen dagvattendamm finns sedan tidigare.

Rekreation, utbildning och dagvattenhanteringen. Vattenparken ska fylla flera funktioner.
FAKTA Stadsdelen Hyllie

 • Cirka 800 hektar (som Västra Hamnen och Nyhamnsområdet)
 • Cirka 8 000 bostäder och lika många arbetsplatser.
 • Beläget mellan Malmös norra tätbebyggelse och Yttre ringvägen i söder.
 • Präglas av övergång mellan stad och landsbygd.

Dagvattenpolicy Malmö

 • Mål och strategier för uppsamling och avledning av dagvatten från planlagda områden.
 • Bygger på utveckling mot mer kretsloppsanpassade lösningar.
 • Lyfta fram och synliggöra dagvattnet i stadsmiljön.
 • Förvaltningsövergripande: brandkåren, fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och VA Syd.
Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Rekreation, utbildning och dagvattenhanteringen. Vattenparken ska fylla flera funktioner.
FAKTA Stadsdelen Hyllie

 • Cirka 800 hektar (som Västra Hamnen och Nyhamnsområdet)
 • Cirka 8 000 bostäder och lika många arbetsplatser.
 • Beläget mellan Malmös norra tätbebyggelse och Yttre ringvägen i söder.
 • Präglas av övergång mellan stad och landsbygd.

Dagvattenpolicy Malmö

 • Mål och strategier för uppsamling och avledning av dagvatten från planlagda områden.
 • Bygger på utveckling mot mer kretsloppsanpassade lösningar.
 • Lyfta fram och synliggöra dagvattnet i stadsmiljön.
 • Förvaltningsövergripande: brandkåren, fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och VA Syd.
Fördjupningsmaterial