Varan har lagts till i varukorgen

Hårdare krav på el i lantbruk

Juridik 27 maj 2011
LBK skärper kraven på beställaren av elinstallationer och hur installationerna i lantbruk ska utföras. Foto: Per Andersson
Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK, skärper kraven på beställaren av elinstallationer och hur installationerna i lantbruk ska utföras. Bland annat måste elektrikern kunna styrka sin kunskap om lantbruksinstallationer.

Elinstallationer och elektrisk utrustning i lantbruket utsätts för stora påfrestningar eftersom miljön i många fall är svår, med bland annat kraftig mekanisk påverkan, stora temperaturvariationer och korrosiva gaser.

Det är den som äger eller driver ett lantbruk som har ansvaret för att både elanläggningen och de apparater som ansluts till vägguttagen med exempelvis stickpropp är hela och används på rätt sätt.

Reviderad elhandbok

I syfte att ge en praktisk tolkning av gällande föreskrifter och föra ut kunskap om förutsättningarna för elinstallationer i lantbruket har LBK har sedan tidigare gett ut en särskild handbok för elinstallationer i lantbruket.

Elhandboken, som ingår som en del i LBK-pärmen (se faktaruta), beskriver huvudsakligen arbeten som det krävs elbehörighet för, det vill säga arbeten som normalt inte får utföras av till exempel lantbrukare.

LBK har nu låtit revidera handbokens rekommendationer för att anpassa dem till de nya elinstallationsreglerna SS 4364000 utgåva 2.

I vissa fall sträcker sig rekommendationerna i handboken längre än standardens krav, i syfte att ytterligare höja tillförlitligheten och säkerheten.

Elektriker med specialkunskap

I nya handboken skärper LBK kraven på att beställaren måste förvissa sig om att den anlitade elektrikern har den specialkunskap som krävs för att utföra elinstallationer i lantbrukets produktionsbyggnader.

För att underlätta det arbetet har LBK tillsammans med Elektriska Installatörsorganisationen, Eio, Elplanering och kontroll i Karlstad AB, Elkab, och Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter, EUU, tagit fram en utbildning för lantbrukelektriker.

Genom EUU kommer utbildningsdagar att anordnas runt om i landet. Kursledarna är besiktningsmän med stor vana från lantbruksbesiktningar.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov får elektrikern ett kort som styrker kompetensen.

Innehavarens kontroll

Enligt starkströmsföreskrifterna, Elsäk-FS 2008:3, ska även anläggningens innehavare kontrollera att anläggningen är säker mot person- eller sakskada.

För att denna kontroll ska fungera är det viktigt att elinstallatören i samband med installationer informerar ägaren om skyldigheten och erbjuder tjänsten periodisk kontroll.

Jordfelsbrytare och frekvensomriktare

I lantbrukets ekonomibyggnader ställs det krav på att det ska finnas jordfelsbrytare. Om frekvensomriktare installeras är det viktigt att använda rätt sort. Det finns två typer av frekvensomriktare, traditionella och störningsfria.

LBK rekommenderar störningsfria eftersom dessa inte har några EMC-problem och kan kombineras med jordfelsbrytare, dessutom är installationsutförandet enklare.

Åskskydd krävs alltid

Det är relativt vanligt att åskoväder leder till skador på lantbrukets elektriska utrustningar och byggnader. LBK poängterar därför vikten av att alltid installera överspänningsskydd.

Det är viktigt att alla ledande ledningar (el, tele, vatten och avloppsrör) dras in i en byggnad på samma ställe och förses med överspänningsskydd och ansluts till huvudjordningsskenan.

Det är även viktigt att man inte förstör åskskyddet genom att ansluta elstängselanläggningar till ett eluttag som inte har dragits ut där övriga ledningar kommer in.

Semko 17-donen ska bort

LBK skärper även kravet på att byta ut gamla platta Semko 17-don mot nya runda CEE-uttag.

Försäljningen av Semko 17-don förbjöds visserligen redan 1992 i Sverige men de finns fortfarande kvar på många ställen.

De gamla trefasuttagen har orsakat många dödsolyckor eftersom höljet är av metall och kan bli spänningssatt vid ett fel.

FAKTA LBK-pärmen

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) är ett samarbetsorgan för lantbruk, myndigheter, institutioner och försäkringsbolag.

LBK:s målsättning är att minska brandskadorna i lantbruket genom förebyggande verksamhet.

En stor del av arbetet består i att utarbeta rekommendationer som ligger till grund för enhetliga brandskyddsbestämmelser och försäkringsföreskrifter. Dessa finns samlade i den så kallade LBK-pärmen.

Materialet i pärmen bygger på ett abonnemang- och lösbladssystem som uppdateras kontinuerligt och når med årliga utskick de 700 pärminnehavarna som finns bland LBK:s intressenter och närstående organisationer.

Rekommendationerna är försäkringsvillkor och en förutsättning för att uppfylla djurskyddskraven.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA LBK-pärmen

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) är ett samarbetsorgan för lantbruk, myndigheter, institutioner och försäkringsbolag.

LBK:s målsättning är att minska brandskadorna i lantbruket genom förebyggande verksamhet.

En stor del av arbetet består i att utarbeta rekommendationer som ligger till grund för enhetliga brandskyddsbestämmelser och försäkringsföreskrifter. Dessa finns samlade i den så kallade LBK-pärmen.

Materialet i pärmen bygger på ett abonnemang- och lösbladssystem som uppdateras kontinuerligt och når med årliga utskick de 700 pärminnehavarna som finns bland LBK:s intressenter och närstående organisationer.

Rekommendationerna är försäkringsvillkor och en förutsättning för att uppfylla djurskyddskraven.