Varan har lagts till i varukorgen
Översyn av byggreglerna
Bestämmelser 23 jun 2011
Boverket inför både föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad i byggreglerna. Foto: Ulf Söderlund
Som den sista delen i en större översyn av byggreglerna, BBR, reviderar Boverket reglerna i avsnitt 5 om brandskydd. I avsnitt 9 görs ytterligare skärpningar av energikraven samtidigt som krav införs vid ändring av byggnad.

Förslag till ändrade regler i BBR är på notifiering hos EU. Om inget oförutsett händer där är ambitionen att de uppdaterade reglerna ska kunna träda i kraft 1 oktober år 2011.

Övergångstider

Reglerna som behandlar ändring av byggnad ska tillämpas direkt, utan övergångstid, eftersom Boverket anser att det mer handlar om att förtydliga de regler som redan ska tillämpas än om nya regler.

För avsnitt 5 Brandskydd blir det en övergångstid till och med 31 mars 2012 och för energihushållning till och med 30 september 2012.

Omfattande översyn

Revideringen av BBR utgör den tredje och sista etappen i den omfattande översyn som inleddes 2004. År 2006 ändrades de allmänna reglerna om byggnader i avsnitt 1 och 2, reglerna om hygien, hälsa och miljö i avsnitt 6, om bullerskydd i avsnitt 7 och energihushållning i avsnitt 9.

Den 1 juli 2008 ändrades främst reglerna om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftsutrymmen i avsnitt 3 och säkerhet vid användning i avsnitt 8.

Ändring av byggnader

I dag finns regler om ändring i Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Men där finns inga föreskrifter. Boverket inför nu både föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad i byggreglerna. BÄR ersätts helt av de nya reglerna.

Tydliggöra vad som gäller

Boverket skriver i sin konsekvensutredning att dagens krav har uppfattats som diffusa och otydliga. Genom att komplettera varje huvudavsnitt i Boverkets byggregler, BBR, med föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad blir kraven tydligare och därmed lättare att tillämpa.

Ingen kostnadsökning

De nya föreskrifterna innebär ett förtydligande av vad som gäller enligt lag och förordning. Det innebär därför inga ökade kostnader till följd av ökad kravnivå. I den mån nu gällande regelverk inte har följts kan det dock uppfattas som en kravskärpning och i vissa fall därmed en kostnadsökning.

En viss kostnadsökning kan dock bli aktuell vid verifiering av vissa egenskaper men i huvudsak bedömer Boverket att det faller inom ramen för en normal projektering.

 Alla byggnader och alla ändringar

Alla byggnader omfattas av ändringsreglerna. Det gäller allt från de allra äldsta till de som färdigställdes i går. Även alla ändringar berörs – från en mycket begränsad ändring till en genomgripande förändring. Boverket har därför gjort bedömningen att det inte går att precisera kravnivån för varje enskild ändring i en föreskrift.

Otto Ryding, Boverket, säger:

‒ En inriktning med de nya reglerna är att ge stöd för hur man ska tänka i de olika situationerna.

Otto Ryding vill också lyfta fram hur viktig en förundersökning är för att tydliggöra byggnadens kulturvärden och övriga kvaliteter såväl som brister.

Målsättningen när reglerna tagits fram har varit att:

  • tydliggöra att både varsamhetskraven och de tekniska egenskapskraven gäller vid ändring
  • ge en vägledning för att kunna fastställa kravnivån i den enskilda situationen
  • fastställa miniminivåer i vissa situationer
  • peka på alternativa lösningar i förhållande till nybyggnadssituationen.

Ny struktur

Förutom i de två inledande allmänna avsnittet finns ändringsreglerna som separata sammanhållna block sist i varje huvudavsnitt i BBR. I de inledande avsnitten finns också ändringsregler, men inte som ett sammanhållet block sist i avsnitten.

Kravnivåer

Utgångspunkten är att det är samma egenskapskrav som ska tillämpas både när en ny byggnad uppförs och när en byggnad ändras. Enligt kapitel 8, paragraf 7 i PBL och kapitel 3, paragraf 23 i PBF gäller dock att man vid ändring av byggnader får anpassa och göra avsteg ifrån de tekniska egenskapskraven med hänvisning till:

  • ändringens omfattning
  • byggnadens förutsättningar.

Hänsyn ska också tas till varsamhetskravet och förvanskningsförbudet enligt paragraferna 17 och 13 i PBLs kapitel 8.

För att ge en vägledning vid bedömningen av vilket modifieringsutrymme som finns för respektive krav används tre begrepp:

  • ska
  • ska… om inte synnerliga skäl
  • ska eftersträvas.

Ändrad del

Kraven i ändringsreglerna ska tillämpas på den del som fysiskt berörs av åtgärden. Vid ändrad användning kan krav ställas på den del av byggnaden som fått ändrad användning.

Brandskydd

Enligt en enkätundersökning är avsnitt 5 om brandskydd det område i BBR som flest användare upplever som svårt att tolka.

Reglernas utformning har inneburit en stor variation i säkerhetsnivå för byggnaders brandskydd. Boverket reviderar nu avsnitt 5 om brandskydd i BBR med målsättnigen att funktionskraven ska bli mer verifierbara.

Två delar

Reglerna om brandskydd får en ny struktur. BBR innehåller funktionskrav och allmänna råd för förenklad dimensionering och utökas med exempel och rekommendationer för hur man kan uppfylla reglerna. Allmänna råd om analytisk dimensionering ges ut i en separat vägledning.

Vägledningen för analytisk dimensionering ska ge exempel på analytiska verifieringsmetoder som gör det möjligt att uppfylla reglerna på annat sätt än genom förenklad dimensionering.

Verksamhetsklasser

En nyhet är indelning av verksamheter i verksamhetsklasser.

Det gör det enklare att förstå varför det ställs olika krav beroende på verksamhet. Klasserna bygger på skillnader i förutsättningar för brandskyddet, framför allt när det gäller möjligheterna till utrymning.

Byggnadsklass

En ny byggnadsklass införs, Br0. Dit hänförs byggnader med mycket stort skyddsbehov.

Som exempel anges byggnader över 16 våningar, större sjukhus, fängelser och byggnader som rymmer stora samlingslokaler som inte ligger i bottenvåningen.

Fler förändringar

Bland de många förändringarna kan även nämnas krav på sprinkler i vårdverksamhet och krav på att utrymningslarm aktiveras automatiskt i nattklubbar och liknande.

Däremot införs inget krav på att brandvarnare ska vara nätanslutna.

Bärförmåga vid brand

Reglerna för bärförmåga vid brand, avsnitt 5.8, flyttades till EKS, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), första januari 2011.

Energihushållning

De skärpta energihushållningskraven behandlas i en separat artikel.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter