Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nytt beslut om miljömålsarbete
Energi 16 jun 2011
Regeringen och riksdag har beslutat om förändringar i miljömålssystemet. Det innebär att Naturvårdsverket ska ha samordningsansvaret för uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Cecilia Jondell
Redaktör
Sveriges miljömålsystem visar mål som vi alla bör ha upp ögonen för i arbetet för ett hållbart samhälle. En ny bedömningsgrund möjliggör att alla miljömål nås som har satts upp till år 2020. Ett miljökvalitetsmål bör bedömas som möjligt att nå om en analys visar:

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Mer om förslag till nya preciseringar samt de 16 miljökvalitetsmålen

Förslag till nya preciseringar i den bebyggda miljön är:

 • Hållbar bebyggelsestruktur(utvecklas både vid nylokalisering av bland annat byggnader och anläggningar. Omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader utformas hållbart).
 • Hållbar samhällsplanering(sambandet mellan tätorter och landsbygd i ett hållbart perspektiv).
 • God vardagsmiljö(skönhet och varierat utbud av service ska minska människors dagliga transporter).
 • Kulturvärden i bebyggd miljö(det särskilda kulturella arvet i bebyggd miljö och landskap bevaras).
 • Infrastruktur(lokalisering av bland annat transporter, energisystem, avfallshantering i stadsplaneringen och övrig fysisk planering med hänsyn till natur-, hälsa-, kultur- och säkerhet).
 • Natur- och grönområden(i närhet av bebyggt område).
 • Miljöanpassade transporter(kollektivtrafik, gång- och cykelvägar).
 • Hälsa och säkerhet(människor ska inte utsättas för hälso- eller säkerhetsrisker).
 • Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall(användning av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett miljöanpassat sätt).

Miljökvalitetsmålen som miljöarbetet ska leda till:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Det målsatta året 2050 är en första etapp för klimatmålet. Utifrån naturens återhämtningstid kan effekter av åtgärder ske med viss fördröjning. Miljökvalitetsmålen har bedömts utifrån om det till målåret är möjligt att skapa förutsättningar att uppnå miljömålen inom en generation (år 2020).

 

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Mer om förslag till nya preciseringar samt de 16 miljökvalitetsmålen

Förslag till nya preciseringar i den bebyggda miljön är:

 • Hållbar bebyggelsestruktur(utvecklas både vid nylokalisering av bland annat byggnader och anläggningar. Omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader utformas hållbart).
 • Hållbar samhällsplanering(sambandet mellan tätorter och landsbygd i ett hållbart perspektiv).
 • God vardagsmiljö(skönhet och varierat utbud av service ska minska människors dagliga transporter).
 • Kulturvärden i bebyggd miljö(det särskilda kulturella arvet i bebyggd miljö och landskap bevaras).
 • Infrastruktur(lokalisering av bland annat transporter, energisystem, avfallshantering i stadsplaneringen och övrig fysisk planering med hänsyn till natur-, hälsa-, kultur- och säkerhet).
 • Natur- och grönområden(i närhet av bebyggt område).
 • Miljöanpassade transporter(kollektivtrafik, gång- och cykelvägar).
 • Hälsa och säkerhet(människor ska inte utsättas för hälso- eller säkerhetsrisker).
 • Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall(användning av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett miljöanpassat sätt).

Miljökvalitetsmålen som miljöarbetet ska leda till:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Det målsatta året 2050 är en första etapp för klimatmålet. Utifrån naturens återhämtningstid kan effekter av åtgärder ske med viss fördröjning. Miljökvalitetsmålen har bedömts utifrån om det till målåret är möjligt att skapa förutsättningar att uppnå miljömålen inom en generation (år 2020).