Varan har lagts till i varukorgen
Locum satsar på Bim i alla hus
Produktion 21 jun 2011
I samband med den nya tillbygganden av Södersjukhuset kommer Bim att användas. Tillbyggnaden har utformats av BSK Arkitekter AB, Eliassen og Lambertz – Nilssen Arkitekter, Nivå landskapsarkitekter, ELU, Energo Retea, Briab och WSP.
Locum, Stockholms läns landstings fastighetsbolag, har valt att satsa fullt ut på Bim. Under en tvåårsperiod ska hela fastighetsbeståndet digitaliseras. Satsningen ska ge lägre kostnader, nöjdare kunder och effektivare projekt.

Locum har hörsammat önskemålet att det är beställarna som måste ställa krav på Bim och därmed driva utvecklingen framåt. Efter ett stort utvecklingsprojekt i fjol beslutades att skapa virtuella modeller av samtliga fastigheter.

– Det finns goda möjligheter att spara pengar i projekten och Bim kan vara ett bra verktyg för detta. Därför gör vi riktiga arkitektmodeller av alla våra fastigheter för att ha som grund i  förvaltningen, säger Lena Laurin, projektledare och it-strateg på Locum.

Tusen projekt per år

Locum driver ett tusental projekt om året, allt från små ombyggnader till att bygga en helt ny vårdbyggnad. I detta arbete kommer Bim in på olika sätt.

Från början var tanken att handla upp en leverantör som skulle producera samtliga objektmodeller. Men efter att ha fått prov på färdiga modeller förkastades idén att endast använda en leverantör. Istället läggs arbetet på Locums ramavtalade husarkitekter.

Under 2010 skrevs ramavtal med sex arkitektbyråer. En byrå har hand om ett objekt, till exempel ett sjukhus, eller ett antal objekt, till exempel all närsjukvård. I ramavtalet ingår krav på att kunna arbeta med Bim samt att kunna skapa de objektmodeller som Locum vill ha.

Långa avtal

– Primärt kommer husarkitekterna att arbeta med konkreta projekt. Att göra objektmodellerna är en extrauppgift. Vi har tecknat relativt långa avtal eftersom vi vill att arkitekterna ska lära känna objekten de är knutna till. Att göra modellerna blir en bra start. Arkitekterna har stort intresse i att modellerna blir så bra som möjligt eftersom de själva kommer att ha nytta av dem, säger Lena Laurin.

Arkitektbyråerna väljer själva vilka verktyg de vill jobba i. Kravet är dock att allt ska levereras som IFC-filer tillsammans med originalmodellerna.

Locum arbetar sedan tidigare med en Bim-manual som är en vidareutveckling av en Cad-manual. Den beskriver hur arkitekten ska arbeta och vad modellen ska innehålla. Genom att alla arbetar utifrån Bim-manualen räknar Locum med att få så enhetlig nivå på modellerna som möjligt.

Överskådlig modell

– Vi har specificerat vad som ska modelleras, säger Lena Laurin. Vi tar inte med installationer och detaljer utan det blir en relativt överskådlig modell. Inredning modelleras som enskilda objekt. Det handlar främst om att föra över vanliga planritningar till en modell. Fortfarande finns skannade pappersritningar som utgångsmaterial men det mesta är i form av cad-ritningar.

När det handlar om ett projekt kan modelleringen bli mer omfattande. I ett antal pågående pilotprojekt studeras viken information som det finns intresse av att ha med i modellen.

Det är i nuläget svårt att besvara frågan om Bim-manualen är tillräcklig som grund för arkitektbyråernas arbete. Hela digitaliseringsprocessen är ett utvecklingsprojekt där input från arkitekterna har stor betydelse.

Nära arkitekterna

– Vi kommer att jobba nära arkitekterna, ha dragningar och förklara hur vi tänkt och hur projektet är upplagt. Det kommer att bli många avstämningar. Manualen ska vara tillräcklig men det dyker alltid upp frågetecken.

Modelleringens nytta när det gäller förvaltning handlar mycket om att få ordning på alla ytor, att kunna visualisera hur de ser ut och är fördelade. Bygginformationsmodellerna kommer att vara till stor hjälp vid städupphandlingar och när hyreskontrakt ska tecknas eller förändras. I dag lägger Cad-handläggarna ner mycket tid på att hjälpa förvaltarna med att ta fram nya hyresareor.

– Om vi redan har dessa i en Bim-modell så går detta arbete snabbt. Här ser vi stora vinstmöjligheter.

13 miljoner kronor

Drygt 13 miljoner kronor är budgeterade för att skapa och implementera modellerna i verksamheten. Därtill kommer kostnader för att förädla den information som sedan finns.

– Vi har gjort en uppskattning av möjliga intäkter, men det är svårt eftersom vinsten tas hem på olika ställen. Vi tror att vi börjar ta hem pengar redan 2013. Landstinget har en stor investeringsvolym under 2011 och 2012 och att ta hem några procent här och var ger stora pengar. Men frånsett ekonomiska aspekter står vi vid ett vägskäl där det bara finns en väg vidare. Både arkitekter och byggföretag vill arbeta med Bim, det ligger rätt i tiden.

Gynnar vården

En del vinster med Bim går inte att omsätta i pengar. Genom att det blir enkelt att visualisera ny- och ombyggnader får vårdpersonal helt andra möjligheter att få en inblick i dessa jämfört med att titta på ritningar. Möjligheten att påverka byggprojekten ökar och i förlängningen gynnas själva verksamheten – vården.

– Bland jämförbara fastighetsbolag tar vi nu täten, säger Lena Laurin. Ingen i vår bransch har tagit ett liknande beslut men många väljer att arbeta med Bim i nya projekt. Men det är inte i nybyggnaden den stora volymen finns utan i de befintliga fastigheterna där vi ständigt bygger om och till. Vi gör mycket anpassningar hela tiden och då är det bra att ha hela beståndet modellerat. Det underlättar oavsett vad som ska göras.

Text: Göran Nilsson

Läs mer om Bim och fastighetsförvaltning i Aff-nyheter nr 2/2011.

FAKTA Digitaliseringen klar på två år

Arbetet med digitaliseringen pågår under 2011 och 2012. Inledningsvis modelleras 200 000 kvadratmeter våren 2011.

Det rör sig bland annat om tre närsjukhus – två där det ska göras städupphandlingar och ett där det ska göras en stor teknisk upprustning.

Därefter blir det en rejäl utvärdering av kvalitet och kostnad samt av frågan om arbetet sker på rätt sätt.

Tanken är att under hösten klara av dubbla antalet kvadratmeter, 400 000, innan en ny avstämning görs. Turordningen avgörs av vilka behov som Locum har och de projekt som ligger närmast i tiden.

Under 2012 modelleras därefter merparten av fastighetsbeståndet. Förhoppningen är att alla då är överens om hur jobbet bäst ska göras och att processen sker på ett smidigt sätt.

Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Digitaliseringen klar på två år

Arbetet med digitaliseringen pågår under 2011 och 2012. Inledningsvis modelleras 200 000 kvadratmeter våren 2011.

Det rör sig bland annat om tre närsjukhus – två där det ska göras städupphandlingar och ett där det ska göras en stor teknisk upprustning.

Därefter blir det en rejäl utvärdering av kvalitet och kostnad samt av frågan om arbetet sker på rätt sätt.

Tanken är att under hösten klara av dubbla antalet kvadratmeter, 400 000, innan en ny avstämning görs. Turordningen avgörs av vilka behov som Locum har och de projekt som ligger närmast i tiden.

Under 2012 modelleras därefter merparten av fastighetsbeståndet. Förhoppningen är att alla då är överens om hur jobbet bäst ska göras och att processen sker på ett smidigt sätt.