Varan har lagts till i varukorgen

BIM för byggmästare

Produktion 11 jan 2011
Boken ger värdefulla råd och tips för alla aktörer som jobbar med BIM. Den beskriver specifika rutiner för arbete med BIM- tekniken som komplement till de rutiner som gäller för byggprocessen utan BIM.
Larissa Strömberg
Redaktör

Den viktigaste fördelen med BIM är att projektörerna bygger ett virtuellt hus i förväg och har möjlighet att åtgärda eventuella fel, göra analyser och undersöka alternativ.

Dessutom ger tekniken ett kraftfullt kommunikationsverktyg – visualisering. Redan i tidiga skeden av byggprocessen finns det goda förutsättningar att alla inblandade parter kan få en bra bild av byggnaden och hur byggprocessen ska gå till.

Vad är BIM?

BIM är en förkortning av bygginformationsmodellering. Huvudidén med tekniken är att all projektinformation ska samlas i en eller flera sammanhängande databaser. Informationen kan presenteras grafiskt som en tredimensionell modell av byggnaden.

Varje teknikområde inom projektet har sin egen aspektmodell. I modellen ritas och beskrivs byggnadens byggdelar, som väggar, fönster, ytskikt med mera. Man kan även definiera utrymmen som kök, entré, sovrum.

För att redan i ett tidigt stadium kunna visa, och förmedla byggnaden, för alla aktörer kan man visualisera modellen med hjälp av speciella datorprogram som kallas viewers.

Man definierar olika objekt, till exempel fönster, i en modell med specifik information om varje objekt. Informationen kan vara materialtyp, egenskaper, fabrikat, livslängd med mera. Sedan är det lätt att göra analyser med alternativa lösningar. Det är även möjligt att göra analyser för att uppfylla myndighetskrav, till exempel energibalansberäkningar, ljud- och brandanalyser.

Komma igång

Alla ritningar och även handlingar skapas eller kopplas till modellen. Därefter kan man skapa olika vyer från modellen, till exempel en mängdförteckning, en plan, eller en bild i 3D av byggnaden för presentation för köpare. I ett riktigt bra BIM- projekt ska databasen överlämnas till byggherren. På så sätt kan man minska fel vid renovering och ombyggnad.

Handboken rekommenderar att skapa rätt BIM- kompetens i projektet redan från början. En kunnig stödperson som har erfarenhet av BIM ska kommunicera ut hur man använder data ur modellen på rätt sätt. Det är viktigt att skapa en god samverkan mellan alla inblandade parter under hela byggprocessen. Alla måste gå en introduktionskurs i BIM- tekniken och förstå hur deras del av arbete kan hämtas/lämnas från/till modellen.

Organisation

Som en förutsättning för att använda BIM ska man se till att forma projektorganisationen med personer med rätt kompetens.

Så här kan en optimal organisation se ut för ett BIM- projekt:

Redan i ett tidigt skede av projektbeställningen ska man anpassa ambitionsnivå efter möjligheter i den egna organisationen. För att underlätta detta finns det checklistor i boken. Boken är indelad i flera kapitel, som lämpar sig för olika roller i byggprocessen. Projektledare bör läsa kapitel 3. Projektingenjör, platschef, personer som jobbar med kalkyl, inköp och planering bör läsa kapitel 4. Byggmästare kan ha nytta av både kapitel 3 och 4. Projektledare och projektingenjör bör också läsa kapitel 5.

Alla ska läsa kapitel 1 och 2 där det ges avgränsningar, definitioner och summering av hela boken. Dessutom förklaras hur boken ska användas. Om man har fortfarande inte förstått hur det går till att jobba med BIM finns det möjlighet att i en kort version titta på korta filmer som visar hur man stegvis kan öka användningen. Filmerna finns även på YouTube under ”BIM för Byggmästare”.

Programvara

I en separat bilaga ges överblick över dagsläget för byggmästarens och platschefens behov av programvaror. Vid val av programvara behövs en avstämning med leverantören, gärna med stöd av en oberoende expert.

Avtal och upphandling

Även upphandling underlättas med BIM. Modellen visar tydligt entreprenadens omfattning. Handboken uppmanar till att använda modellen för att visa entreprenörer/underentreprenörer hela byggnaden och komplicerade delar redan i tidigt stadium. Genom att diskutera kring modellen med underentreprenörer som kan använda den i samband med förfrågningsunderlaget kan risken för fel i anbud minska.

För hjälp med definitionen av nyttjanderätt och ansvar för BIM- leveranser hänvisar boken till avtalsmallen för digitala leveranser. I detta nummer av Bygginfo kan du läsa mer om avtalsmallen i artikeln ”Undvik tvister med ny avtalsmall för digitala leveranser”

Byggmästare, platsledare, projektledare och konsulter har nytta av handboken om BIM.
FAKTA Författarna

Boken är skriven av byggmästare för byggmästare.

Sju erfarna byggmästarföretag och SBUF har skapat handboken. Projektledare Carl-Erik Brohn (C-E Brohn konsult) med representanter för de sju byggmästarföretagen Einar Mattsson Byggnads AB, Maxera Bostad AB, Folkhem Produktion AB, Q- gruppen AB, BOL Entreprenad AB, Byggnads AB Åke Sundvall och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB har arbetat fram de texter, checklistor med mera i handboken.

Larissa Strömberg
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Byggmästare, platsledare, projektledare och konsulter har nytta av handboken om BIM.
FAKTA Författarna

Boken är skriven av byggmästare för byggmästare.

Sju erfarna byggmästarföretag och SBUF har skapat handboken. Projektledare Carl-Erik Brohn (C-E Brohn konsult) med representanter för de sju byggmästarföretagen Einar Mattsson Byggnads AB, Maxera Bostad AB, Folkhem Produktion AB, Q- gruppen AB, BOL Entreprenad AB, Byggnads AB Åke Sundvall och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB har arbetat fram de texter, checklistor med mera i handboken.