Varan har lagts till i varukorgen
Lag och förordning om säkrare vägar
Arbetsmiljö 3 feb 2011
En ny vägsäkerhetslag trädde i kraft den 19 december 2010. En förordning med föreskrifter om tillämpning av lagen trädde i kraft samtidigt.

Den nya lagen om vägars säkerhet, SFS 2010:1362, omfattar bara de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet, Ten-T, alltså huvudsakligen Europavägarna.

Lagen gäller både när nya vägar byggs och vid betydande förändringar av befintliga vägar. Lagen är en anpassning till EU:s direktiv om förvaltning av vägars säkerhet.

Ändringar

I Vägsäkerhetslagen införs två ändringar genom SFS 2010:1363. Dessa består av hänvisning till nya plan- och bygglagen, SFS 2101:900, i stället för till SFS 1987:10. Ändringarna börjar gälla den 2 maj i år.

Förordning

I vägsäkerhetsförordningen, SFS 2010:1367, anges att det är Transporstyrelsen som är tillsynsmyndighet enligt vägsäkerhetslagen samt vilka bemyndiganden styrelsen har enligt lagen.

I förordningen beskrivs vad en trafiksäkerhetsanalys ska innehålla. Den ska beskriva:

  1. den aktuella trafiksäkerhetssituationen
  2. de trafiksäkerhetsmässiga problemen
  3. de mål som ska uppnås med vägprojektet.

I trafiksäkerhetsanalysen ska även ingå en:

  • konsekvensanalys av de alternativ som föreslås
  • jämförelse av alternativen
  • beskrivning av det bästa alternativet.

Av förordningen framgår vad som ska ingå i en trafiksäkerhetsgranskning, vilka krav som ställs på en trafiksäkerhetsgranskare och vilka uppgifter en säkerhetsdokumentation ska innehålla.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Transportsystem Juridik Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter