Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Handböcker om miljökvalitetsnormerna
Kyla 27 maj 2011
Kommunerna får i handböckerna hjälp med hur de ska agera när miljökvalitesnormerna för utomhusluft överskrids och hur man kan arbeta med tillsyn av verksamheter som påverkar vatten. Foto: Anders Wester.
Handböcker från Naturvårdsverket ger vägledning vid tillämpning och kontroll av de nya normerna som infördes 2010 i och med den ny förordningen.
Jörgen Hallström
Skribent

Luftguiden var först ut vintern 2011 och under våren kom vägledningen för myndigheter som utöver tillsyn över verksamheter som kan påverka miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vattenvägledning

”Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet”, ska ge tanke- och metodstöd för den praktiska tillämpningen på ett generellt plan.

Vägledningen är ett inledande stöd för tillsynsmyndigheternahar varit efterfrågad efterfrågad.

Vägledningen visar vilka krav på åtgärder som tillsynsmyndigheten kan ställa inom ramen för tillsynen i ett enskilt fall. Av vägledningen framgår hur MKN för vatten och åtgärdsprogrammen ska fungera, vilken typ av normer vattenkvalitetsnormerna är och vad det innebär i praktiken i tillsynsarbetet, vilket underlag som behövs och vem som har ansvar att ta fram det.

Vägledningen fördjupar diskussionen om vad de allmänna hänsynsreglerna har för roll och hur de ska användas i förhållande till MKN samt hur tillsynsmyndigheten kan göra skälighetsavvägningar i sitt tillsynsarbete.

Luftguide

Handboken "Luftguide" ersätter den tidigare versionen från år 2006. Boken vänder sig i första hand till kommunerna som har ansvaret för tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Men även till länsstyrelser, luftvårdsförbund, konsulter och andra aktörer som kan involveras i arbetet.

Innehållet i handboken är uppdaterat med anledning av den nya förordning och de nya föreskrifter som trädde ikraft i sommaren 2010. Dessa förändringar beror i sin tur på EU:s nya luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG).

– De nya normerna innebär inte skärpningar kring halterna av olika ämnen i utomhusluften. Men kraven på vissa mätningar har förtydligats och framförallt ställs nu krav på kvalitetssäkringsprogram gällande mätdata, säger Helena Sabelström, Naturvårdsverkets projektledare för den nya handboken.

Därför finns en hel del om hur man inför ett relevant kvalitetssäkringsprogram. 

Luftvårdsförbund ger fördelar

– I boken passar vi också på att peka på fördelarna med att inrätta luftvårdsförbund. I förbunden kan flera kommuner samverka i arbetet med miljökvalitet i utomhusluft förklarar Helena sabelström.

FAKTA Ny förordning och nya föreskrifter

Under 2010 har en ny förordning och nya föreskrifter trätt i kraft till följd av det nya luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG). Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft samt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2007:7) och Naturvårdsverkets allmänna råd om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:5) har upphävts och ersatts av Luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8).

Jörgen Hallström
Skribent
Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Miljö Vatten och avlopp Ventilation Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Ny förordning och nya föreskrifter

Under 2010 har en ny förordning och nya föreskrifter trätt i kraft till följd av det nya luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG). Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft samt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2007:7) och Naturvårdsverkets allmänna råd om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:5) har upphävts och ersatts av Luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8).