Varan har lagts till i varukorgen
Ny standard för vibration vid sprängning
Arbetsmiljö 8 dec 2011
En ny vibrationsstandard att använda vid sprängningsarbeten har kommit ut. Det är utgåva 3 av standard SS 4604866.

 SVIB, Skandinaviska Vibrationsföreningens utskott AU3 har reviderat standarden SS 4604866 Vibrationer och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader och anläggningar.

Slutredovisningen utgörs av Svensk Standard SS 4604866 Vibrationer och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader och anläggningar, utgåva 3.

Syftet med projektet var att medverka till att standarden inte blir för kostnadsdrivande samt att den inte försvårar sprängningsarbeten i till exempel infrastrukturprojekt som Citybanan.

Det finns även risk att allt för låga vibrationsvärden påverkar möjligheterna att bedriva täktverksamhet till rimliga kostnader. 

Påverkan kulturmiljöer

Ändrat sedan utgåva 2 är att standarden nu är kompletterad med information om områden som behöver hanteras med hjälp av andra kriterier eller utredningar.

Det gäller t.ex. när byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller där riksintressen för kulturmiljövård riskerar att påverkas.

Delad grundläggning

Numer ingår också i standarden även information om delad grundläggning. Bland annat när det gäller beräkning av riktvärdet vid sprängning samt behov av utökad mätning

En konstruktionsfaktor Fk för beräkning av riktvärdet vid sprängning har begreppsmässigt tagits bort. Ekvationen för beräkning av riktvärdet vid sprängning ser dock likadan ut som tidigare då konstruktionsfaktorn, Fk, var produkten av byggnadsfaktorn, Fb och materialfaktorn, Fm, som nu istället skrivs ut direkt i ekvationen.

Krav på kontroll av bakgrundsbrus har också tagits bort när det gäller specifikation för mätinstrument som skall användas.

Dessutom har kapitelavsnitt flyttats om samt att referenserna uppdaterats.

Syftet med projektet var bland annat att förenkla för sprängningsarbeten i stadsmiljö med känslig bebyggelse, som Citytunneln i centrala Malmö. Foto Anders Wester.
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter

Syftet med projektet var bland annat att förenkla för sprängningsarbeten i stadsmiljö med känslig bebyggelse, som Citytunneln i centrala Malmö. Foto Anders Wester.