Varan har lagts till i varukorgen

Köping storsatsar på belysning

Belysning 21 dec 2011
Social hållbarhet är centralt i belysningsprogrammet som täcker centrala staden samt det största bostads-och arbetsområdet. Bilden är ett montage från belysningsprogrammet.
Centrala staden och torg, 20 gångtunnlar, planskilda korsningar och det största bostadsområdet ska få ny belysning i Köping. Bländande glober och vandalsäkra galler är bannlysta.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

För ett antal år sedan drog Köping igång ett stort trygghets- och trivselprojekt. Skadegörelse i centrum, ökade kostnader för renhållning, problem med ungdomsgäng, missbrukare och hemlösa samt avsaknad av poliser gjorde att Köpingborna upplevde staden som otrygg.

Staden har nu börjat genomföra ett belysningsprogram i centrum, i en tunnel och flera plankorsningar samt i bostadsområdet Nygård.

Trygghet och trivsel i Köping

Kommunen öppnade för en medborgardialog där alla som ville fick visa på kartor vilka områden de upplevde som otrygga. Skymmande växtlighet, mörk och dålig belysning, ödslighet och gångtunnlar lyftes fram som problem.

Ljussättning och belysning blev viktiga delar i handlingsplanen. Jämställdhetsperspektivet är en röd tråd eftersom alla ska ha tillgång till det offentliga rummet medan kvinnors och mäns dagliga liv delvis skiljer sig åt.

- Allmänheten, boende, skolor och föreningar har bidragit i arbetet och deltagit i trygghetsvandringar, nattvandringar och provbelysningar. Genomförandet är av resursskäl långsiktigt, minst tio år, säger Sverker Lindberg, gatu- och parkchef på tekniska kontoret.

Centrala staden

Behoven är störst i centrala staden där belysningen behöver bidra till gestaltningen av stadens olika rum.

Lösningar:

 • Större affärsgator: bra allmänljus med linspänn.
 • Huvudgata: enhetlig armatur med varierande stolphöjd och stolpavstånd efter behov.
 • Lokalgata: diskretare än huvudgatan, men i samspel. Stolphöjd anpassas till fasad.
 • Gågata: mycket samordning med annan belysning till exempel broar, omkringliggande gator, effektbelysning av ån. Balanserad variation och samordnad helhet.

Otrygga gång- och cykeltunnlar

Som många andra städer med stora bostadsområden utanför stadskärnan har Köping många gång- och cykeltunnlar. Här bidrar ljussättningen ibland till en otrygg känsla genom skuggbildning och dålig färgåtergivning. Vandalsäker armatur förstärker olusten.

- Vissa faktorer kan öka förutsättningarna för brott mot person i stadsmiljön. En välvårdad miljö med rätt anpassad belysning förebygger brott, säger Per-Inge Nilsson som är stadsarkitekt i Köping.

För att skapa ekonomi i åtgärderna för de 20 utvalda gångtunnlarna och planskilda korsningarna har Köping tagit fram principer:

 • ljusa material på mark, väggar och tak som samverkar med belysningen
 • omgivningen som stödmurar, vingpartier, brofundament ska belysas
 • kontrasten mellan belysning i tunnel och belysning av omgivningarna ska harmonieras.

Orientering och vägledning

Oskyddade trafikanter vill se ansikten på mötande. Belysningen ska också ge stadsrummet djup och konturer, överblick och möjlighet att orientera sig.

Övergångsställen ska markeras tydligt, både för bilister och gångtrafikanter, genom metallhallogen i gatubelysningen. Det är vitare än den vanliga natriumbelysningen. När det anslutande gång- och cykelstråkets första armaturer sätts nära gatan förstärks effekten.

Otrygga miljonprogrammet

Bostadsområdet Nygård har många låga flerbostadshus med blandade fasader, parkeringshus och förrådshus. Takterrasser, innergårdar och lekplatser ligger insprängda bland husen. I områdets äldreboende och dagverksamheter har många kvinnor arbetstider spridda över dygnet.

Ur belysningssynpunkt är området svårt. Miljön växlar mellan mörka partier och hörn, dåligt upplysta entrépartier och numrering, bländande globarmatur och fungerande pollare. Här finns också mycket färgförvrängande högtrycksnatrium. Bortanför området ligger en idrottsplats med starkt bländande strålkastare.

Funktionsbelysning i mängd

Tryggheten i närområdet ska öka genom funktionell belysning för lokalgatorna och gångstråkens mörka fasader, förråd, gårdspergolas, trapport till takterrasser och terrasser.

Entrébelysningen ska lysa upp portar, husnummer och fasader – och samspela med den invändiga miljön.

Effektbelysning vid en stor prydnadsdamm och flera träd ska öka överblickbarhet och trivsel. Parkeringsplatser delas upp i mindre enheter med funktionell belysning.

På tekniksidan byggs parkarmaturen om för kompaktlysrör och metallhallogen där det kan fungera, samt kompletteras med ny parkarmatur i samma stil.

Inga vandalsäkra galler

Genomtänkta detaljutföranden, kvalitet i material och formgivning ska ge en känsla av omsorg. Allt ljus ska bli bländningsfritt.

- Man behöver analysera rummets karaktär, hur det används och vad man vill framhäva. För oss är det viktigt att belysningen samspelar med anslutande gaturum.

Glober är ett exempel på armatur som kan vara bra, och förkastlig – beroende på rummet. De upplevs överlag som neutrala och lätta i stadsrummet. De fungerar väl intill träd och fasader, men bländar i fri placering. De har dålig energieffektivitet och bidrar till ljusföroreningar.

Kvalitetsarmatur och beprövad teknik

Armatur och belysningskällor väljs från ISO-certifierade tillverkare. Gatubelysning ska gå att dimma under nattens lågtrafik, konventionell effektbelysning släcks ner.

I programmet ingår en uppsättning armaturer för stadens olika miljöer. Alla har montagevänliga placeringar för arbetsmiljön skull, och gå snabbt att ersätta vid skador för att hålla nere skadegörelsen. All gatu- och parkarmaturer kommer att provmonteras.

Kraven på funktion och tillförlitlighet är höga och programmet bygger därför på beprövad teknik och materiel.

FAKTA Skapa överblickbarhet:

 1. arbeta med olika typer av ljus
 2. arbeta med rytm av stolpar och pollare
 3. ljussätt väggar, träd, statyer mm
 4. lys upp runt gångstråken
 5. ljussätt mörka hörn.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Utemiljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning
Fler nyheter

FAKTA Skapa överblickbarhet:

 1. arbeta med olika typer av ljus
 2. arbeta med rytm av stolpar och pollare
 3. ljussätt väggar, träd, statyer mm
 4. lys upp runt gångstråken
 5. ljussätt mörka hörn.