Varan har lagts till i varukorgen
Så ska buller i tätort dämpas
Bostäder 23 aug 2011
Hur många som planerar för nya trafiknära bostadsområden tillämpar riktvärdet? Foto: Harald Holm
En ny rapport från Boverket ska öka kunskapen om bullerexponering av nybyggda bostäder. Den visar hur det uppsatta riktvärdet har tillämpats över hela landet.

Av det senaste decenniets nybyggda bostäder utsätts 20 procent för ljudnivåer över det långsiktiga riktvärdet på 55 dBA, vilket är bättre än väntat.

Människors hälsa i fokus

Boverkets undersökning ska ge vägledning och stödja planeringsarbetet för kommunala handläggare och beslutsfattare i arbetet när nya bostäder planeras.

En bättre förståelse för vad god ljudmiljö betyder behövs för att:

 • främja människors hälsa och ge möjlighet till god livskvalitet
 • minska risken att boende exponeras för trafikbullernivå överstigande gällande riktvärden
 • uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

Begränsa ljud från källan

Förtätningen av våra städer ökar i sig risken för att boende utsätts för höga bullernivåer. 

Inom tätbebyggda områden behövs ett samarbete att planlägga nya bostäder och även åtgärda ljudnivån från biltrafik och järnväg.

Ljudnivån går att bygga bort

Det går att åstadkomma bra boendemiljöer även vid ljudnivåer över riktvärdet från trafiksidan.

I rapporten har man särskilt studerat om det finns tillgång till en tyst eller ljuddämpad sida av byggnaden eller ostörd utevistelse i anslutning till bostaden. Hur planlösningar i lägenheter är lösta utifrån ljudmiljön är också viktiga.

FAKTA Rapport om bullerexponering

 • Rapporten från Boverket ”Trafikbuller och nybyggda bostäder” 2011:10 visar hur frågan om bullerexponering vid nybyggda bostäder har hanterats under tidsperioden 1998–2008. Projekt har avgränsats till ljudnivåer utomhus vid flerbostadshus.
 • Boverket har ett särskilt ansvar för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” vilket är bakgrunden till initiativet av rapporten.
 • Rapporten ger även indikationer om hur rekommendationer och riktlinjer tillämpats i olika delar av landet.
 • Länsstyrelsers och kommuners angivna bullerpolicy överensstämmer inte alltid med hur bostäderna har byggts.
 • Statliga vägar bidrar till 20 procent av vägtrafikbullret och kommunala vägar med 80 procent.
 • Boverket kom ut med handboken "Buller i planeringen" 2008:1. Allmänna råd, generella rekommendationer  vägleder till långsiktiga mål vilket ska uppfylla samhällets krav på frihet från buller.
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Rapport om bullerexponering

 • Rapporten från Boverket ”Trafikbuller och nybyggda bostäder” 2011:10 visar hur frågan om bullerexponering vid nybyggda bostäder har hanterats under tidsperioden 1998–2008. Projekt har avgränsats till ljudnivåer utomhus vid flerbostadshus.
 • Boverket har ett särskilt ansvar för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” vilket är bakgrunden till initiativet av rapporten.
 • Rapporten ger även indikationer om hur rekommendationer och riktlinjer tillämpats i olika delar av landet.
 • Länsstyrelsers och kommuners angivna bullerpolicy överensstämmer inte alltid med hur bostäderna har byggts.
 • Statliga vägar bidrar till 20 procent av vägtrafikbullret och kommunala vägar med 80 procent.
 • Boverket kom ut med handboken "Buller i planeringen" 2008:1. Allmänna råd, generella rekommendationer  vägleder till långsiktiga mål vilket ska uppfylla samhällets krav på frihet från buller.