Varan har lagts till i varukorgen
Effektiv rening med skivfilter
Teknik 20 maj 2011
Skivfilterhallen rymmer 40 filter. Det är den största anläggningen i världen. Foto: Gryaab.
Efter fyra års intensivt arbete stod världens största skivfilteranläggning klar förra året. Gryaab klarar nu utsläppsvillkoren och kan fokusera på att rena vattnet med låga årskostnader och liten miljöpåverkan.
Larissa Strömberg
Redaktör

Ryaverket på Hisingen i Göteborg har rönt stor medial uppmärksamhet. Det har mottagit Kasper Salin-priset för sin arkitektur och Stålbyggnadspriset för sin konstruktion. Men även tekniken inne i verket är mycket värd att fördjupa sig i.

Kommunägda Gryaab byggde om verket för att klara kraven på kväverening och de framtida kraven på fosforrening. Det fanns några förbehåll vid valet av ny teknik för avloppsreningen:

  1. Man fick inte bygga ut verket, eftersom det ligger i ett naturreservat. 
  2. Sedimenteringskapaciteten, det vill säga volymen på bassängerna för reningen, begränsade recirkulation och därmed avskiljning av både kväve och fosfor. Det var klara villkor att uppnå 10 mg N/l och 0,3 mg P/l i det renade vattnet.

Lösningen

Lösning blev att satsa på mer sedimentering och ny filteranläggning.

Det blev MBBR-teknik (Moving Bed Biofilm Reactor på engelska, eller rörligt bärarmaterial på svenska) för sedimentering i kombination med skivfilterteknik.

MBBR-tekniken används redan tillsammans med sandfilter i ett antal svenska avloppsreningsverk, till exempel Ängholmens och Klagshamns. Men Ryaverket det första svenska verket med skivfilter, och även det största i världen.

Rörligt bärarmaterial

MBBR brukar innehålla flera stora bassänger med avloppsvatten och bärarmaterialet, som hålls svävande för att få en god kontakt mellan bakterierna i avloppsvattnet och biofilmen på bärarmaterialet. Då bakterierna sitter fast på bärarmaterialet behövs ingen slamåterföring från sedimenteringen.

I Ryaverket handlar det om 18 bassänger med total volym ca 11 000 m3 med 4600 m3 bärare och med 500 m2 lägenhetsyta/m3 för bakterierna. Det avskiljda slammet är ett rent överskottsslam som pumpas till försedimenteringen eller direkt till slambehandlingen.

Skivfilter

Efter sedimenteringen filtreras vattnet. Skivfilteranläggningen  består av två stora hallar med 40 skivfilter. De roterande skivfiltren filtrerar bort mikroskopiskt små partiklar ur avloppsvattnet.

Till skillnad från sandfilter där vattnet filtreras genom ett skikt av sand, är skivfiltret en duk med hål av en bestämd storlek. Partiklar som är större än hålen avskiljs i filtret medan små partiklar kommer att passera igenom filtret.

Välja rätt duk

Filter med för stora hål kommer att avskilja för få partiklar och filter med för små hål sätts igen snabbt och får för låg kapacitet. Det är därför viktigt att välja rätt duk för det aktuella vattnet. Det är också viktigt att partiklarna inte slås sönder vid ovarsam hantering på väg till filtret.

Ryaverket har 40 skivfilter med en 10 μm duk. Dukarna kan bytas efterhand om det krävs dukar med större eller mindre hål. Filterenheter kan köpas till om fler filter behövs. Därför är det viktigt att filterbyggnaden rymmer det antal filter som kan behövas under lång tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Kassun (skänklåda) med skivfilter

Arbetsmiljö

Ryaverket erbjuder en ovanligt bra arbetsmiljö tack vare en genomtänkt ventilationslösning. De 200 spoldysorna i varje filter orsakar högt ljud cirka 90 dB och mängder av aerosoler.

Samtliga filterenheter är anslutna till frånluften så att utrymmet under kåporna är i undertryck i förhållande till lokalen. Frånluftkanalerna är gemensamma med utloppskanalerna. Resultat: inga aerosoler i lokalen och endast 65 dB med alla filter i gång.

Rengöring av filter

Filtren spolas kontinuerligt med vatten (8,5 bar) men det räcker inte. Fällningar och beväxning täpper med tiden igen filterduken. För att lösa dessa problem behövs ytterligare två system för rengöring.

Med några veckors mellanrum rengörs filterdukarna (på Rya helautomatiskt) med utspädd saltsyra. Några gånger per år rengörs filterdukarna med natriumhypoklorit. Detta sker på Ryaverket för närvarande halvautomatiskt. Fördelningen av kemikalierna på filterenheterna sker via särskilda och separata ramper.

Service

Alla vanligen förkommande åtgärder görs med filterenheten i sitt normala läge nere i kassunen. Varje filterenhet kan med hjälp av traverserna lyftas upp ur sin kassun för reparations- och underhållsarbeten. De kan också användas för in- och uttransport av filterenheten.

Investeringskostnader

Denna lösning gav en någorlunda ”låg” investering på 650 miljoner. Lösningen passade med den befintliga strukturen och dessutom blev det en rimlig och årskostnad och framtidssäker lösning. Det går att utveckla den vidare vid strängare krav.

Byggnaden är den stora investeringen med lång livslängd och skivfiltren relativt sett en mindre investering som avskrivs på fem till tio år och där dukarna kan beräknas hålla fem år eller mer.

 

På bilden: bärarmaterialet i MBBR
Larissa Strömberg
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

På bilden: bärarmaterialet i MBBR