Varan har lagts till i varukorgen
AFSABs uteslutning ur upphandling kvarstår
Energi 18 okt 2010
Ja, det är förenligt med proportionalitetsprincipen att ett företag utesluts från en upphandling på grund av att dess företrädare dömts för brott som avser yrkesutövningen. Det fastslår Regeringsrätten i en dom.

Regeringsrätten avslår Uppsala asfaltsanläggningar ABs (ASFAB) yrkande på upphävande av kammarrättens dom både vad gäller frågan om företrädare som frågan om proportionalitet.

Tvist om upphandling

Tvisten gäller en öppen upphandling av mindre entreprenader inom mark- och trädgårdsarbeten som genomfördes av fastighetskontoret i Stockholms stad 2008. I fastighetskontorets tilldelningsbeslut i december samma år uteslöts Uppsala asfaltsanläggningar AB och ett annat anbud antogs.

Anledningen till att ASFAB uteslöts ur upphandlingen var att bolagets entreprenadchef dömts till bland annat ett års fängelse avseende ekonomisk brottslighet.

Yrkade på upphävning

ASFAB yrkade i Regeringsrätten att kammarrättens dom skulle upphävas och att upphandlingen skulle få avslutas först sedan rättelse gjorts. Detta så att ASFAB:s anbud skulle få vara med i utvärderingen. Bolaget ville också att rätten skulle inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen kring tolkningen av företrädarbegreppet samt proportionalitetsbedömningen vid tillämpning på uteslutningsgrunden.

Proportionalitetsprincipen i LOU innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen.

Avslag på överklagandet

Regeringsrätten har nu avslagit överklagandet och fastställer kammarättens dom. Man delar kammarrättens bedömning både när det gäller frågan om entreprenadchefen varit att anse som företrädare och frågan om proportionalitet.

Inte heller finner Regeringsrätten grund att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Skälet är att den unionsrättsliga regleringen inte ger utrymme för någon annan bedömning i detta fall.

Av Susanne Rosén

ASFAB uteslöts ur en upphandling då deras entreprenadchef dömdes till fängelse.Bilden föreställer inte ASFABs medarbetare. Foto: Anders Wester.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

ASFAB uteslöts ur en upphandling då deras entreprenadchef dömdes till fängelse.Bilden föreställer inte ASFABs medarbetare. Foto: Anders Wester.