Varan har lagts till i varukorgen
Ändring av byggnad förs in i BBR
Bostäder 9 nov 2010
Genom att komplettera varje huvudavsnitt i Boverkets byggregler med ett avsnitt om ändring av byggnad ska kraven bli tydligare. Foto: Anders Wester.
Boverket har skickat ut en remiss med förslag till regler vid ändring av byggnad.

I remissen föreslås att nya föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad förs in i byggreglerna. I dag finns inga föreskrifter om ändring av byggnad. Dagens regler finns i Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, Bär.

Tydliggöra vad som gäller

Boverket skriver i sin konsekvensutredning att dagens krav har uppfattats som diffusa och otydliga. Genom att komplettera varje huvudavsnitt i Boverkets byggregler med ett avsnitt om ändring av byggnad ska kraven bli tydligare.

Det ska därmed underlätta för dem som ska tillämpa regelverket.

De nya föreskrifterna innebär ett förtydligande av vad som gäller enligt lag och förordning. Förslaget innebär därför inga ökade kostnader till följd av ökad kravnivå. En viss kostnadsökning kan dock bli aktuell vid verifiering av vissa egenskaper.

Ändringsreglerna gäller alla byggnader

Alla byggnader omfattas av ändringsreglerna. Det gäller allt från de allra äldsta till de som färdigställdes i går. Även alla ändringar berörs – från en mycket begränsad ändring till en genomgripande förändring. Boverket har därför gjort bedömningen att det inte går att precisera kravnivån för varje enskild ändring i en föreskrift.

Målsättningen när reglerna tagits fram har varit:

  • att tydliggöra att både varsamhetskraven och de tekniska egenskapskraven gäller vid ändring
  • att ge en vägledning för att kunna fastställa kravnivån i den enskilda situationen
  • att fastställa miniminivåer i vissa situationer
  • att peka på alternativa lösningar i förhållande till nybyggnadssituationen.

Dialog på webben

Under remisstiden kommer Boverket att ordna seminarier. Verket inbjuder också till dialog om remissen på webben.

Myndigheten vill ha synpunkter på förslaget och tillhörande konsekvensutredning. Synpunkterna skickas till Boverket senast den 31 januari 2011.

De ändrade reglerna föreslås gälla från 1oktober 2011.

FAKTA Dagens regler

De regler som gäller i dag finns i Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, Bär (Allmänna råd 1996:4, senast ändrade genom 2006:1). Nuvarande regler hittar du på Boverkets webbplats »

FAKTA Ny plan- och bygglag

Den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft. Syftet med lagen är att skapa en enklare hantering av plan- och byggärenden. Det är Boverket som följer och analyserar tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. De utfärdar också tillämpningsföreskrifter. Läs mer om nya PBL på Bygginfo webbtjänsts temasida»

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Dagens regler

De regler som gäller i dag finns i Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, Bär (Allmänna råd 1996:4, senast ändrade genom 2006:1). Nuvarande regler hittar du på Boverkets webbplats »

FAKTA Ny plan- och bygglag

Den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft. Syftet med lagen är att skapa en enklare hantering av plan- och byggärenden. Det är Boverket som följer och analyserar tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. De utfärdar också tillämpningsföreskrifter. Läs mer om nya PBL på Bygginfo webbtjänsts temasida»