Varan har lagts till i varukorgen

Översyn av byggreglerna

Energi 9 dec 2010
Boverket vill införa både föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad i byggreglerna. Foto: Ulf Söderlund
Som en del i en större översyn av byggreglerna har Boverket skickat ut förslag på nya texter som berör brand, ändring av byggnad och energihushållning.

Boverket inledde en omfattande översyn av byggreglerna, BBR, år 2004. År 2006 ändrades de allmänna reglerna om byggnader i avsnitt 1 och 2, reglerna om hygien, hälsa och miljö i avsnitt 6, om bullerskydd i avsnitt 7 och energihushållning i avsnitt 9.

Den 1 juli 2008 ändrades främst reglerna om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftsutrymmen i avsnitt 3 och säkerhet vid användning i avsnitt 8.

Sista etappen

De ändringar Boverket nu föreslagit berör i första hand brand, ändring av byggnad och energihushållning. De uppdaterade reglerna är planerade att träda i kraft 1 oktober 2011 med en övergångstid till och med 31 mars för brand och 30 september 2012 för energihushållning.

För de planerade regler som behandlar ändring av byggnad föreslås ingen övergångstid, eftersom Boverket anser att det mer handlar om att förtydliga de regler som redan ska tillämpas än om nya regler.

Den reviderade BBR som träder i kraft 1 oktober 2011 utgör den tredje och sista etappen i det arbetet som inleddes 2004.

Remisser

Förslagen om ändringar i brandavsnittet har varit ute på remiss. Ändring av byggnad är ute på remiss till och med 31 januari 2011 och energihushållning är ute på remiss till och med den 14 januari 2011.

– Vi får in en hel del bra synpunkter på remisserna så mycket kan ändras innan den slutliga utformningen beslutas, säger Katrin Engström, jurist på Boverket.

Brand

Enligt en enkätundersökning är avsnitt 5 om brand det område i BBR som flest användare upplever som svårt att tolka. Reglernas utformning har inneburit en stor variation i säkerhetsnivå för byggnaders brandskydd.

Boverket föreslår att BBR ska innehålla funktionskrav och allmänna råd för förenklad dimensionering och att verifierbarhet för analytisk dimensionering ska ges ut i en separat vägledning. BBR utökas med exempel och rekommendationer för hur man kan uppfylla reglerna.

Vägledningen för analytisk dimensionering ska ge exempel på analytiska verifieringsmetoder som gör det möjligt att uppfylla reglerna på annat sätt än genom förenklad dimensionering.

Boverket vill även införa krav på sprinkler i vårdmiljöer och krav brandvarnare med både batteri och nätanslutning i bostäder.

Reglerna för bärförmåga vid brand, avsnitt 5.8, flyttades till EKS första januari 2011.

Ändring av byggnader

I dag finns regler om ändring i Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, Bär. Men där finns inga föreskrifter. Boverket vill nu införa både föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad i byggreglerna.

Boverket skriver i sin konsekvensutredning att dagens krav har uppfattats som diffusa och otydliga. Genom att komplettera varje huvudavsnitt i Boverkets byggregler med ett avsnitt om ändring av byggnad ska kraven bli tydligare och därmed lättare att tillämpa.

Energihushållning

Kraven på energihushållning och värmeisolering skärptes 2009 för byggnader med elvärme och nu vill Boverket skärpa energihushållningskraven även för övriga byggnader.

De föreslagna ändringarna omfattar skärpta krav på byggnadens:

  • specifika energianvändning (kWh per m2 och år)
  • genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (W/m2K)

Remissen innehåller också ett förslag på ett standardiserat sätt att frivilligt energiklassa byggnaders energianvändning. Det görs genom en hänvisning till Swedish Standards Institute, SIS, kommande standard för energiklassning av byggnader (SS 24300-2). Hänvisningen ska införas som ett allmänt råd.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter