Varan har lagts till i varukorgen

Handikapptoalett för allmänheten i publika lokaler

21 jul 2010
En fråga som dyker upp då och då är om det finns krav på att ordna offentlig toalett eller handikapptoalett i till exempel butiker.

Svar:

Det finns inte något krav på att ordna offentlig toalett eller handikapptoalett i exempelvis butiker, varken vid nybyggnad, ombyggnad eller vid avhjälpande av hinder. Men om man vid nybyggnad förser lokalen med toalett för allmänheten så ska den vara handikappanpassad.

Nybyggnad

I Boverkets Regelsamling för byggande förklaras för »Tillgängliga och användbara publika lokaler«:

»Lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler) ska vara tillgängliga och användbara (enligt 12§ BVF). Det finns dock inte några krav i BBR på att det ska finnas tillgängliga och användbara toaletter för allmänheten i sådana lokaler. Men om det finns toaletter ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar«.

Föreskrifter för detta finns i BBR 3:145. Där ges också rådet att en sådan toalett bör ha måtten 2,2 x 2,2 meter.

Detta gäller för nyproduktion av publika lokaler, som till exempel butiker.

Ombyggnad

När det gäller ombyggnad skriver Boverket i sina allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR) bland annat följande för tillgängligheten:

»Det som ändras i en byggnad skall vara tillgängligt för och kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller i princip fullt ut för ändringar i sådana byggnader som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde, om det inte innebär en förvanskning av en särskilt värdefull byggnad. Ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar och varsamhetskravet styr tillämpningen i det enskilda fallet«.

Här nämns inget om att det måste finnas toaletter för allmänheten. Men det skulle ju vara konstigt om det skulle finnas krav i BÄR när det inte gör det i BBR.

Enkelt avhjälpa hinder

Boverket föreskriver i BFS 2003:19 – HIN, paragraf 5:

«Föreskrifterna i 6–18 §§ gäller endast om de hinder som skall undanröjas är enkelt avhjälpta. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren».

När det gäller publika lokaler anger HIN i paragraf 6 att:

»Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas«.

Det kan alltså bli aktuellt att undanröja enkelt avhjälpta hinder för att komma in i till exempel butiker. Men inte att ordna toalett för allmänheten eller handikapptoalett.

HIN står för »Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser«.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial